Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 ngành nội vụ

06/07/2022 - 17:32

BDK.VN - Ngày 6-7-2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác ngành nội vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc.

Tham dự, có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan; các Thứ trưởng và lãnh đạo các vụ trực thuộc Bộ Nội vụ. 

Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Ngọc Giàu chủ trì hội nghị. Tham dự, có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các phòng, ban trực thuộc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

Theo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, ngành nội vụ đã tập trung rà soát, nghiên cứu, tham mưu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, định hướng theo Nghị quyết XIII của Đảng. Hoàn thiện hệ thống thể chế đảm bảo thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch gắn với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực thi pháp luật trên các lĩnh vực thuộc công tác của bộ, ngành nội vụ. Công tác tổ chức bộ máy, biên chế cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 về đổi mới, sắp xếp bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện phân cấp, phân quyền, ủy quyền giữa Chính phủ với các bộ, ngành địa phương.

Công tác quản lý đội ngũ công chức viên chức của ngành nội vụ có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Công tác xây dựng chính quyền địa phương được chú trọng; trong đó chủ động tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan xây dựng dự án Luật Thực hiện dân chủ cơ sở trình Quốc hội cho ý kiến theo quy trình. Công tác cải cách hành chính được triển khai thực hiện quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo được triển khai đồng bộ, tuân thủ pháp luật. Công tác văn thư, lưu trữ ngày càng được quan tâm; trong đó chú trọng xây dựng và hoàn thiện quy định pháp luật về văn thư - lưu trữ, đặc biệt là lưu trữ tài liệu điện tử làm cơ sở để thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực lưu trữ nhằm phát huy tốt giá trị của tài liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu tham luận nhiều vấn đề liên quan: Công tác giảm biên chế đối với người làm việc trong các đơn vị công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Thực tiễn và kinh nghiệm sắp xếp tinh gọn thôn (ấp, khu phố), tổ dân phố. Công tác bổ sung biên chế đối với giáo viên trên địa bàn các tỉnh, thành phố… Đại biểu đề xuất nhiều kiến nghị thiết thực liên quan công tác biên chế, tổ chức, cải cách hành chính, hoàn hiện hệ thống pháp luật…

Giám đốc Sở Nội vụ Bến Tre Nguyễn Thị Ngọc Giàu phát biểu tham luận tại hội nghị.

Giám đốc Sở Nội vụ Bến Tre Nguyễn Thị Ngọc Giàu phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại điểm cầu Bến Tre, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Giàu phát biểu tham luận nội dung liên quan về “Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức tỉnh Bến Tre”.  Theo đó, ngành nội vụ tỉnh luôn quan tâm công tác nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức (CCVC); đồng thời có những giải pháp thiết thực để nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức CCVC; trong đó, chú ý công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, môi trường làm việc, công tác tuyển dụng…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao các tham luận của đại biểu, đồng thời ghi nhận các kiến nghị. Bộ trưởng đề nghị, trong những tháng còn lại của năm 2022, toàn ngành nội vụ tập trung cao, quyết liệt công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo hướng giảm đầu mối, giảm khâu trung gian gắn với hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy. Tham mưu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền về quản lý nhà nước gắn với cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quyền lực.

Ngành nội vụ tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ CCVC; tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ cán bộ CCVC đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm  vì lợi ích chung. Xây dựng và hoàn thiện Đề án “Mô hình tổ chức chính quyền đô thị trực thuộc cấp tỉnh”, Đề án “Sắp xếp đơn vị hành chính các cấp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”…

“Ngành nội vụ từ trung ương cho đến các tỉnh, phố và cấp huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Mỗi cán bộ, CCVC ngành nội vụ phải gương mẫu trong công tác; người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thể hiện tinh thần trách nhiệm cao”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Tin, ảnh: H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN