Sơ kết cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 6 tháng đầu năm

07/07/2009 - 13:26

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: sự gương mẫu của cán bộ, Đảng viên ở bất kỳ cương vị nào sẽ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng toàn diện của cuộc vận động

Chiều 6/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2009.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì hội nghị. Tổng Bí thư nhấn mạnh: sự gương mẫu của cán bộ, Đảng viên ở bất kỳ cương vị nào sẽ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng toàn diện của cuộc vận động này. 

Tại Hội nghị, Ban chỉ đạo Trung ương cho ý kiến vào báo cáo sơ kết cuộc vận động 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện công việc từ nay đến cuối năm; nghe đề án về việc tặng “Huy hiệu Bác Hồ” cho những cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nghe báo cáo việc xây dựng Tài liệu giáo dục tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống học viện chính trị, hành chính, hệ thống trường chính trị.   

Nhiều ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo nhất trí: thời gian tới, cả nước cần tiếp tục tổ chức tốt việc triển khai cuộc vận động theo chủ đề của năm nay là "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân", việc học tập gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Tổ chức các hội nghị trao đổi, tọa đàm, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động, chú trọng tuyên truyền rộng rãi trên báo chí, sóng phát thanh, truyền hình, Internet. Xây dựng, phát hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, tạo nên phong trào ngày càng sâu rộng, thành ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân.  

Phát biểu tổng kết hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Cuộc vận động phải được tiến hành thường xuyên, lâu dài, là nội dung quan trọng xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội, xây dựng Đảng. Tổng Bí thư đánh giá cao những kết quả mà cuộc vận động đã đạt được trong nửa năm qua, coi đây là nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hưởng ứng cuộc vận động. Điều này phù hợp ý chí, nguyện vọng của nhân dân và cũng là đòi hỏi trong Đảng. Cuộc vận động ngày càng đi vào hướng nâng cao chất lượng và được mở rộng. Trong cuộc vận động thì học tậplàm theo không thể tách rời để dần tạo ra sự thống nhất về nhận thức, hành động tiến tới các hoạt động trong xã hội đi vào nền nếp theo tấm gương của Bác là “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.   

Theo Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: việc sơ kết 6 tháng đầu năm phải đánh giá đúng mức, khách quan những kết quả và hạn chế để đạt được yêu cầu đề ra. Cuộc vận động đã được triển khai có kết quả bước đầu ở nhiều đơn vị làm điểm và ở cấp cơ sở. Trong thời gian tới tiếp tục quan tâm thúc đẩy cuộc vận động trong các cơ quan Nhà nước, một số cơ quan Trung ương. 

Về công việc 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đồng ý cần tiếp tục triển khai 8 nội dung đã đề ra từ đầu năm gắn với thực tế của từng địa phương, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu đòi hỏi của cuộc vận động này trước hết là vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo các cấp, đảng viên cả về tư tưởng, đạo đức, lối sống, làm việc cũng như sự gương mẫu của người thân trong gia đình cán bộ, đảng viên. 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh yêu cầu thời gian tới khi tiến hành đại hội Đảng các cấp cần có nội dung đánh giá việc triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, gắn với việc thực hiện có chiều sâu cuộc vận động này. 

Tổng Bí thư cũng yêu cầu các ngành chức năng tiếp tục triển khai việc chuẩn bị đề án về tặng thưởng “Huy hiệu Bác Hồ”, Tài liệu giáo dục tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc biên soạn lại tài liệu giảng dạy các môn học về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN