Sớm đưa Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy vào cuộc sống

28/09/2011 - 07:54
Xã Phong Nẫm trên đường xây dựng nông thôn mới. Ảnh: T.LONG

Trước hết, chúng ta cần nhận thức rằng: Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới là Nghị quyết có vị trí đặc biệt quan trọng, bởi lẽ: Thứ nhất, đây là Nghị quyết thứ hai trong ba Nghị quyết chuyên đề mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất sẽ ban hành để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và xây dựng nông thôn mới là tư tưởng chủ đạo, nhiệm vụ bao trùm, xuyên suốt nhiệm kỳ 2010-2015 của toàn Đảng bộ, nhằm tạo bước chuyển biến căn bản, rõ nét về chất các lĩnh vực đời sống xã hội và cuộc sống người dân ở nông thôn;

đây cũng đồng thời là mục tiêu, nhiệm vụ mang tính tổng hợp, toàn diện nhất của các cấp ủy, các cấp, các ngành và hệ thống chính trị trong 5 năm tới; là sự cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thứ hai, Bến Tre là tỉnh nông nghiệp, với hơn 70% nông dân sống ở nông thôn, vốn chịu nhiều hy sinh mất mát và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương; song, đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân ở nông thôn vẫn còn nhiều khó khăn; việc ban hành nghị quyết về xây dựng nông thôn mới sẽ đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, thật sự là một chủ trương “mang ý Đảng, hợp lòng dân”. Thứ ba, qua khảo sát ở 124 xã trong toàn tỉnh cho thấy thực trạng nông thôn còn rất thấp so với tiêu chí xã nông thôn mới (11 xã đạt từ 6-7 tiêu chí, 113 xã đạt dưới 6 tiêu chí), điều đó cho thấy yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà là yêu cầu đòi hỏi mang tính cấp thiết.

Có thể khẳng định: Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ cách mạng mang tính tổng hợp, có nội dung toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị, có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống vật chất, tinh thần của hơn 70% dân số đang sống ở nông thôn; đây là một nhiệm vụ vừa mang tính bức thiết, vừa mang tính lâu dài. Nhiệm vụ này phải được quán triệt sâu, rộng trong toàn bộ hệ thống chính trị, ở tất cả các cấp, các ngành và phải được cụ thể hóa thành những nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả. Muốn thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, một trong những giải pháp mang tính quyết định là phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện. Với mục đích nhằm tạo bước chuyển biến căn bản, rõ nét về chất các lĩnh vực đời sống xã hội và cuộc sống người dân ở nông thôn, làm cho bộ mặt nông thôn thay đổi nhiều hơn theo hướng “nông nghiệp phát triển, nông dân khá giả, nông thôn tiến bộ, nông hội vững mạnh”. Quá trình thực hiện cần huy động, phát huy tốt nguồn lực của toàn xã hội; trong đó, cấp ủy, chính quyền có vai trò lãnh đạo, điều hành, người dân đóng vai trò chủ thể trong việc thực hiện, Mặt trận và các đoàn thể phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, lồng ghép với các chương trình, mục tiêu khác để tổ chức thành phong trào, phát động nhân dân hưởng ứng tham gia.

 Tại Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy cho lãnh đạo các ngành tỉnh và huyện, thành phố, đồng chí Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung công việc cụ thể mà các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện, như sau:

Thứ nhất, lãnh đạo các ngành, địa phương phải làm thật tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là người dân ở nông thôn, phải làm cho mọi người dân hiểu được lợi ích, vai trò và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới; để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao và tích cực hưởng, tham gia. Phương châm xây dựng nông thôn mới là: Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân quản lý và dân hưởng lợi, hay nói một cách đơn giản là “dân vào cuộc”. Phương pháp học tập, tuyên truyền cũng phải được đổi mới theo hướng cụ thể, sát với điều kiện, hoàn cảnh, trình độ nhận thức của từng đối tượng.

Đối với việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết, do các Huyện ủy, Thành ủy sau Đại hội Đảng bộ cấp mình đều đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới để cụ thể hóa nghị quyết đại hội; trên cơ sở Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Thành ủy cần tiến hành rà soát, đối chiếu các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, sao cho việc triển khai tổ chức thực hiện được tiến hành một cách nhất quán, đồng bộ và hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở.

Thứ hai, Nghị quyết 03 đề ra mục tiêu: “Đến năm 2015, có 25 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới; các xã còn lại phấn đấu đạt cơ bản các tiêu chí về nông thôn mới… Đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn cao gấp 2 lần so với năm 2010; giảm hộ nghèo nhanh và bền vững, hàng năm giảm 2% để đến năm 2015 còn 7%; quan tâm công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đến năm 2015 có 50% số xã có đội ngũ cán bộ chuyên trách và công chức có trình độ đạt chuẩn. Đến năm 2020, có 100% xã đạt chuẩn xã nông thôn mới”. Để thực hiện được mục tiêu đó, Nghị quyết đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực, cần chú ý một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như:

- Về công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới phải do xã làm là chính, có sự chỉ đạo, hỗ trợ giúp đỡ của huyện, tỉnh và đơn vị tư vấn; nội dung quy hoạch phải thể hiện rõ các nội dung chính: quy hoạch không gian bố trí sử dụng đất, quy hoạch vùng sản xuất, quy hoạch hạ tầng kinh tế - xã hội, quy hoạch khu dân cư; trên cơ sở hiện trạng để điều chỉnh, bổ sung, xây dựng quy hoạch phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng xã và Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, tiêu chuẩn, quy chuẩn của các ngành; đồng thời phải phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của cấp trên, đáp ứng được yêu cầu trước mắt và lâu dài.

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng khai thác, phát huy tối đa mọi tiềm năng, thế mạnh, lợi thế, đa dạng hóa ngành nghề nông thôn. Muốn vậy, phải hết sức quan tâm xây dựng, phát triển hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, nhất là hình thức liên kết trong sản xuất, giữa sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ để nhằm nâng cao hiệu quả. Các huyện, thành phố cần chỉ đạo tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm các mô hình có hiệu quả kinh tế cao để nhân rộng (ví dụ: mô hình đạt giá trị sản xuất 50, 60, 70 triệu đồng/ha; mô hình “vườn xanh-sạch-đẹp”; các tổ liên kết nhà vườn ở Chợ Lách…); chủ động đề xuất các đề án, dự án phát triển sản xuất để phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm, dần đưa sản phẩm nông nghiệp của tỉnh vào thị trường trong, ngoài tỉnh và các khu vực lân cận; đồng thời có giải pháp gắn kết giữa các doanh nghiệp sử dụng nhiều sản phẩm nông nghiệp để ưu tiên sử dụng các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh nhà. Tích cực thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn, phát triển các hình thức tổ chức sẵn có như HTX, tổ hợp tác, tổ liên kết để “dẫn dắt” nông dân tiếp cận, gia nhập thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt đối với các mặt hàng chúng ta có lợi thế như: thủy sản, dừa, cây ăn trái, cây giống, hoa kiểng,...

- Về nguồn lực để thực hiện: phải huy động tổng hợp các nguồn lực, gồm vốn của Nhà nước hỗ trợ hiện có của các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu, đóng góp của người dân, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác (vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia 23%, ngân sách địa phương 17%, vốn tín dụng 30%, doanh nghiệp 20%, huy động trong dân 10%). Phải đặc biệt coi trọng nguồn vốn tín dụng (bao gồm tín dụng Nhà nước và tín dụng thương mại) để cùng nguồn vốn ngân sách cho đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân. Thực hiện tốt việc phân cấp đầu tư cho cấp xã, đồng thời phải tăng cường vai trò thanh tra, kiểm tra, giám sát của người dân, cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức Mặt trận, đoàn thể trên địa bàn, trước hết là Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh,…

Thứ ba, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới phải được triển khai một cách đồng loạt ở tất cả 124 xã trong tỉnh; phải kế thừa, lồng ghép với các chương trình, dự án và gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào quần chúng đang được triển khai ở nông thôn, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào nhân dân đóng góp xây dựng hạ tầng nông thôn, đô thị… Trong đó, chủ thể thực hiện và thụ hưởng là nông dân, do vậy cần phát huy cao độ tính tự giác, tự quản và tích cực tham gia của nhân dân trong tất cả các khâu, các công việc. 

Thứ tư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 22 để chỉ đạo việc triển khai quán triệt Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy đến các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; trách nhiệm của các đồng chí bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể là phải trực tiếp chỉ đạo công tác này, đảm bảo việc học tập quán triệt Nghị quyết được tổ chức nghiêm túc, đạt yêu cầu về thời gian, chất lượng theo kế hoạch của Tỉnh ủy.

Bùi Bia

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN