Sự lãnh đạo của Đảng với báo chí

18/06/2009 - 09:17
Bác Hồ người thầy vĩ đại của báo chí Việt Nam.

Là người sáng lập ra nền báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức đầy đủ và sâu sắc vai trò to lớn của báo chí trong tiến trình cách mạng. Theo Người quan trọng nhất là Đảng phải làm cho tất cả những người làm báo có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ.

Trong sự nghiệp báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã có trên hai nghìn bài báo. Toàn bộ hoạt động báo chí đã thể hiện rõ quan điểm của Người về báo chí cách mạng. Kế thừa và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về báo chí vô sản, Hồ Chí Minh luôn coi báo chí là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng, là vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc và xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Người không tách rời với hoạt động báo chí. Người làm báo là để làm cách mạng và để làm cách mạng Người đã trở thành một nhà báo. Theo Người báo chí chúng ta chỉ có một đề tài xuyên suốt là: “chống thực dân đế quốc, chống phong kiến địa chủ, tuyên truyền cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Để thực hiện được nội dung đó, báo chí cách mạng phải có tính chiến đấu với tính cách là biểu hiện cao nhất của tính đảng, là bản chất, là tiêu chí cao nhất của báo chí cách mạng. Từ vai trò của báo chí đối với sự nghiệp cách mạng, các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định: Đảng phải lãnh đạo báo chí; đó là nguyên tắc “bất di bất dịch”. Sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí gắn liền với các nguyên tắc hoạt động của báo chí cách mạng. Trước hết là nguyên tắc tính Đảng, nguyên tắc tính Đảng do mục đích, chức năng và vai trò của báo chí cách mạng quy định. Lênin đã phát triển, làm rõ từng mặt của nguyên tắc tính Đảng: Trước hết sự nghiệp báo chí phải là một bộ phận trong sự nghiệp của giai cấp vô sản, do đội tiền phong của giai cấp công nhân lãnh đạo. Sự nghiệp báo chí phải trở thành một bộ phận khăng khít của công tác có tổ chức, có kế hoạch thống nhất của Đảng, gắn bó mật thiết với các công tác khác; phải thành “một bánh xe nhỏ và một cái đinh ốc” trong toàn bộ guồng máy do Đảng lãnh đạo. Và các nhà báo nhất thiết phải tham gia các tổ chức của Đảng và do Đảng lãnh đạo. Tiêu chuẩn hàng đầu của tính Đảng trong báo chí được thể hiện trong mối quan hệ giữa báo chí với chính trị, đó là sự gắn bó cuả báo chí với đường lối chính trị và tổ chức của Đảng vô sản. Báo chí cách mạng phải trung thành và thể hiện quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối quan điểm đó trong thực tiễn. Tính chất cách mạng và tính tiên phong về chính trị là các yếu tố, tiêu chuẩn hàng đầu của báo chí.

Chỉ ra nguyên tắc tính Đảng của báo chí, Lênin cũng kịch liệt phản đối các quan điểm tự do ngôn luận tư sản. Người chỉ rõ: Mỗi cá nhân có quyền tự do viết và nói tất cả những gì họ muốn, không có một chút hạn chế nào. Nhưng mỗi đoàn thể tự do (trong số đó kể cả Đảng) cũng được tự do đuổi những phần tử lợi dụng chiêu bài Đảng để tuyên truyền chống Đảng...Đảng là một khối tự nguyện, nếu như nó không tẩy sạch khỏi bản thân nó những đảng viên tuyên truyền quan điểm chống Đảng, thì nó không thể tránh khỏi tan rã, trước tiên tan rã về tư tưởng, sau sẽ tan rã cả về vật chất. Trong điều kiện có chính quyền, nếu tự do báo chí không xuất phát từ tính Đảng cộng sản thì chỉ đưa đến các hệ quả là “tăng cường lực lượng của giai cấp tư sản thế giới”, không những không giúp loại trừ khỏi Đảng các nhược điểm, các sai lầm, các tai hoạ, các bệnh tật; trái lại “trở thành một vũ khí trong tay giai cấp tư sản”.

Đồng thời các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác-Lênin cũng chỉ rõ tính nhân dân là nguyên tắc tiếp theo của báo chí cách mạng. Báo chí phải “sống trong nhân dân và trung thực chia xẻ với nhân dân niềm hy vọng và sự lo lắng của họ, tình yêu và lòng căm thù của họ, nỗi vui và nỗi buồn của họ”. Báo chí cách mạng phải hiểu sâu sắc cuộc sống của nhân dân, từ đó mới có thể nói lên, thể hiện đúng “những tư tưởng và tình cảm hàng ngày của nhân dân đang suy nghĩ thật sự theo cách của nhân dân”. Tính nhân dân của báo chí cách mạng biểu hiện ở mối liên hệ giữa báo chí với đông đảo tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân lao động - người sáng tạo chân chính của lịch sử. Lênin quan niệm rằng một tờ báo sống được và trở nên sinh động khi nó có chừng năm người viết và người biên tập chuyên nghiệp giỏi, nhưng đồng thời phải có năm trăm thậm chí năm nghìn cộng tác viên không chuyên nghiệp. Chinh sự tham gia đó của quần chúng nhân dân làm cho báo chí thực sự trở thành diễn đàn dân chủ để người dân phát biểu những tâm tư, nguyện vọng, cung cấp các sáng kiến, thực hành quyền dân chủ. Sự tham gia của quần chúng làm cho thông tin báo chí sinh động hơn, kịp thời và sát với cuộc sống hơn. Lênin đòi hỏi báo chí cách mạng phải phù hợp với trình độ hiểu biết của quảng đại quần chúng nhân dân, Người coi việc biết viết, biết nói một cách cách giản dị, sáng sủa bằng ngôn ngữ của nhân dân, bỏ đi những thuật ngữ khó hiểu, những khẩu hiệu rỗng tuếch xa lạ với quần chúng, là đòi hỏi nghiêm ngặt của báo chí cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi những người làm báo phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, trao dồi tư tưởng, học tập chính trị, để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động, phải luôn luôn nâng cao trình độ văn hoá, rèn giũa nghiệp vụ, mài sắc ngòi bút của mình. Báo chí vì cách mạng, vì nhân dân đó vừa là mục đích, vừa là điều kiện, vừa là tiêu chuẩn đạo đức trong hoạt động báo chí, cũng là tính Đảng của báo chí, là biểu hiện sự trung thành của báo chí đối với Đảng, là cống hiến của báo chí vào sự nghiệp vĩ đại của Đảng.

Sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí là tất yếu khách quan, là xuất phát từ yêu cầu của công cuộc cách mạng do Đảng lãnh đạo, từ yêu cầu xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và từ nhu cầu của bản thân sự phát triển báo chí.

Nhân kỷ niệm 84 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, ôn lại những quan điểm về báo chí cách mạng của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng, là để tiếp tục phát huy vai trò to lớn của báo chí trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Nguồn ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN