Nâng cao giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên tại chi bộ, bài 1:

Tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng

25/11/2022 - 05:43

BDK - Công tác giáo dục chính trị tư tưởng (GDCTTT) cho đảng viên (ĐV) tại chi bộ (CB) là góp phần vào việc xây dựng, củng cố vững chắc niềm tin của ĐV vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Từ đó, phát huy sự thống nhất trong cơ quan, đơn vị, lan tỏa tinh thần đồng thuận trong nhân dân, kiên định xây dựng Bến Tre phát triển theo Nghị quyết (NQ) Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đề ra.

Giáo dục công tác chính trị tư tưởng cho đảng viên được thực hiện ngay tại chi bộ.

Giáo dục công tác chính trị tư tưởng cho đảng viên được thực hiện ngay tại chi bộ.

“Tư tưởng thông, nhận thức mới thông”

Phát biểu mở đầu tại buổi tọa đàm, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Thiêm cho rằng: Công tác GDCTTT là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là một trong những lĩnh vực trọng yếu để xây dựng bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ. GDCTTT có vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Để khẳng định tầm quan trọng của công tác GDCTTT, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Thiêm nhắc lại trong bản tự kiểm điểm của cán bộ, ĐV, nội dung đầu tiên kiểm điểm về tư tưởng chính trị, đến đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật và sau cùng mới thực hiện nhiệm vụ. Trong báo cáo của CB nói về công tác xây dựng Đảng cũng đánh giá tư tưởng chính trị.

Ý thức được vai trò quan trọng của GDCTTT, Bí thư Thị trấn đoàn Châu Thành Ngô Lê Phương Linh cho biết: GDCTTT cho cán bộ, ĐV tại CB nhằm tuyên truyền, chuyển tải các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, ĐV bằng nhiều hình thức, tạo sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân để mang lại hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

“Mỗi cán bộ, ĐV phải gương mẫu trong học tập NQ của Đảng, phải nắm vững, hiểu sâu những nội dung cơ bản của NQ, có như vậy mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tuyên truyền, phổ biến cho đoàn viên, thanh niên, nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện NQ của Đảng. Cán bộ, ĐV lười học NQ của Đảng là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị sẽ hiểu không đầy đủ NQ, từ đó sẽ dẫn đến nói, viết, làm trái với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, không đủ bản lĩnh phản bác những quan điểm sai trái, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, Bí thư Thị trấn đoàn Châu Thành Ngô Lê Phương Linh chia sẻ.

Từ đây cho thấy vai trò công tác GDCTTT thể hiện qua việc xác lập truyền bá và phát triển hệ tư tưởng của Đảng góp phần xây dựng hoàn thiện và quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Theo Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Thiêm, công tác GDCTTT là một phương thức thực hiện đồng thuận và dân chủ xã hội chủ nghĩa; là vũ khí sắc bén tấn công lại sự phá hoại của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng. Công tác GDCTTT góp phần trực tiếp vào nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, ĐV, là phương thức quan trọng để thiết lập, tăng cường mối quan hệ mật thiết của Đảng với nhân dân.

Vai trò trọng yếu

Với vai trò trọng yếu của công tác GDCTTT, việc GDCTTT trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được thực hiện tại CB. CB là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, ĐV, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Qua sinh hoạt CB, cấp ủy, người đứng đầu sẽ tuyên truyền, giáo dục, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi ĐV phải tự giáo dục chính trị cho bản thân, tự phê bình và phê bình để từng ĐV kiên định theo đường lối đổi mới của Đảng vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Phan Song Toàn cho rằng: Công tác GDCTTT nói chung, công tác GDCTTT cho ĐV tại CB nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đảng ta; có tác động mạnh mẽ đến cán bộ, ĐV nhằm tuyên truyền và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Qua đó, hình thành ở đội ngũ cán bộ, ĐV thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nhân sinh quan cách mạng; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, củng cố và nâng cao niềm tin vào con đường phát triển của đất nước và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam; đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, phản động, trái với lợi ích của dân tộc. 

Trong những năm qua, nhận thức đúng vị trí và tầm quan trọng của công tác GDCTTT cho ĐV trong CB theo quan điểm của Đảng, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm tăng cường lãnh đạo, từng bước đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp GDCTTT trong sinh hoạt CB, nâng cao tính thuyết phục, tính chiến đấu, tạo được sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong thực hiện các chủ trương, NQ của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, 2 nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và XI, Tỉnh ủy đã ban hành 2 NQ đó là: NQ số 02-NQ/TU ngày 12-4-2016 về tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, ĐV và NQ số 03-NQ/TU ngày 18-1-2021 về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

“Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, khẳng định và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trước các sự kiện phức tạp trong nước và trên thế giới, giáo dục, tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bước đầu đẩy mạnh cuộc đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chế độ ta, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tiếp tục củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo nên sự ổn định về chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu NQ Đại hội XIII của Đảng và NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra”, Bí thư Huyện ủy Châu Thành Phan Song Toàn nhấn mạnh.

“Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên tại chi bộ góp phần quyết định việc nhận diện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng trong việc giáo dục, bồi đắp tình yêu quê hương, xây dựng nhân cách và lối sống cho cán bộ, đảng viên”. 

(Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng)

Bài, ảnh: Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN