Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Lực lượng Vũ trang

18/04/2013 - 17:26
Sinh nhật chiến sĩ.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng (GDCTTT) cho Lực lượng Vũ trang (LLVT) là một nội dung quan trọng của công tác tư tưởng (CTTT), nhằm giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Đảng, trong những năm qua, LLVT Bến Tre đã nỗ lực, phấn đấu đạt được nhiều thành tích quan trọng. Đó là những yếu tố tích cực góp phần củng cố niềm tin, thúc đẩy động lực phấn đấu đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) LLVT tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, cũng nảy sinh những tiêu cực, nhất là những biểu hiện do tác động tiêu cực từ mặt trái của kinh tế thị trường, như: tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn, đẩy lùi… Nguy hiểm hơn là các thế lực thù địch đang ra sức lợi dụng những hạn chế, yếu kém, sơ hở về giải tỏa đền bù, tranh chấp đất đai, khiếu kiện để đẩy mạnh hoạt động chống phá, tuyên truyền, kích động, gây dư luận không tốt trong nhân dân.

Trước tình hình đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh (Đảng ủy) đã có nhiều biện pháp tăng cường lãnh đạo, giáo dục CTTT, bảo đảm LLVT tỉnh luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc trên địa bàn. Điều đó được thể hiện cụ thể ở các nội dung sau:

Thứ nhất, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy (chính trị viên) và người chỉ huy các cấp về CTTT trong cơ quan, đơn vị. Đây là yêu cầu xuyên suốt để hoạt động CTTT đi đúng hướng và đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Đảng ủy đã có nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Nghị quyết yêu cầu cấp ủy các cấp tập trung kiểm tra, rà soát, đánh giá đúng thực trạng tình hình tư tưởng trong cơ quan, đơn vị; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm; đưa nội dung lãnh đạo CTTT vào nghị quyết hàng tháng, hàng quí của cấp ủy, kế hoạch hoạt động của chính ủy và người chỉ huy các cấp. Theo đó, nội dung lãnh đạo, chỉ đạo CTTT của các cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy đã bám sát kế hoạch, nội dung, hướng dẫn, chỉ đạo về CTTT của trên; chú trọng giải quyết dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu, nhất là tình trạng xem công tác này là của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị.

Thứ hai, Đảng ủy luôn coi trọng việc lãnh đạo triển khai thực hiện CTTT theo đúng quy trình đã được xác định. Với phương châm: đúng, trúng, nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả, tổ chức Đảng các cấp đã chủ động triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, như: tập trung vào các đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, dân quân, dự bị động viên làm nhiệm vụ ở các địa bàn trọng yếu, điều kiện kinh tế - xã hội chậm phát triển. Nét nổi bật là Đảng ủy đã phát huy tốt vai trò của cấp ủy, chi bộ và người chỉ huy các cấp; chỉ đạo thực hiện nghiêm việc dự báo, nắm, quản lý, định hướng và giải quyết tư tưởng ở các cơ quan, đơn vị, nhất là duy trì nền nếp phản ánh tình hình tư tưởng từ cấp trung đội, đại đội, các phòng, ban, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện, thành phố với Bộ CHQS tỉnh. Theo định kỳ hàng tháng và đột xuất, bí thư, cấp ủy các cấp nghe các cơ quan, đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình tư tưởng của bộ đội; trên cơ sở đó, phân tích, định hướng và chỉ đạo xử lý các tình huống tư tưởng nảy sinh, giữ vững ổn định đơn vị. Đối với các trường hợp cá biệt, quân nhân chậm tiến, có biểu hiện tư tưởng lệch lạc, cấp ủy, chi bộ các cấp phân công đảng viên tiêu biểu trực tiếp theo dõi, quản lý, giúp đỡ họ cùng tiến bộ. Để thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng của bộ đội, Đảng ủy đã yêu cầu: Cấp trên phải sâu sát cấp dưới; cán bộ gần gũi chiến sĩ; gương mẫu trong lời nói, việc làm; thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở và chủ động giải quyết tốt các mối quan hệ trong đơn vị. Trong quá trình tiến hành CTTT, các cấp đã gắn kết hài hòa giữa “xây” với “chống”; đề cao tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh với những nhận thức lệch lạc, tư tưởng trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, tác phong quan liêu và những tiêu cực khác. Đồng thời, coi trọng xây dựng các nhân tố tích cực, cổ vũ, động viên điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực.

Thứ ba, tăng cường đổi mới công tác GDCTTT ở đơn vị cơ sở là một nội dung trọng tâm của CTTT được Đảng ủy lãnh đạo thực hiện tốt. Hàng năm, Đảng ủy chỉ đạo cơ quan chính trị các cấp phối hợp chặt chẽ với đơn vị xây dựng kế hoạch GDCTTT phù hợp với từng đối tượng. Trong đó, xác định rõ nội dung tiến hành, cơ quan, đơn vị, cá nhân phụ trách, thời gian triển khai và hoàn thành, bảo đảm sát với tình hình thực tiễn của từng đơn vị. Trong quá trình truyền đạt nghị quyết của các cấp, Đảng ủy tập trung phân tích rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, quan điểm lãnh đạo của Đảng; nêu bật phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu và những giải pháp thực hiện cụ thể; liên hệ sát với tình hình đơn vị và hướng dẫn hành động cho đảng viên, CBCS. Đảng ủy chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục theo hướng giảm thời gian lý thuyết, tăng học tập bổ trợ, các hoạt động ngoại khóa. Các hình thức giáo dục, như: giáo dục tập trung, giáo dục riêng, giáo dục cá biệt, giáo dục thông qua hoạt động trực quan… đã được các cấp vận dụng linh hoạt, sáng tạo, có tính định hướng tư tưởng và tính phê phán cao. Qua kiểm tra nhận thức chính trị của các đối tượng trong LLVT năm 2012, có 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 85% khá và giỏi. Đảng ủy còn chỉ đạo các cấp tăng cường mở rộng sinh hoạt dân chủ, duy trì nền nếp đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo, chỉ huy đơn vị với CBCS; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với tuyên truyền, cổ động trực quan, tạo môi trường lành mạnh để định hướng tư tưởng phát triển theo chiều hướng tích cực. Tiêu biểu trong việc làm này có các đơn vị: Phòng Chính trị Bộ CHQS, Trường Quân sự tỉnh, Ban CHQS huyện Châu Thành, Ban CHQS huyện Ba Tri… Ngoài ra, Đảng ủy còn coi trọng lãnh đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong tiến hành CTTT...

Nhờ lãnh đạo thực hiện tốt những nội dung trên, những năm qua, tình hình tư tưởng của LLVT tỉnh có sự chuyển biến tích cực; CBCS và công nhân viên chức quốc phòng có nhận thức, trách nhiệm chính trị đúng đắn, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm, gắn bó với đơn vị và có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đó là một trong những yếu tố quan trọng để LLVT tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2013. 

Đại tá Nguyễn Văn Lăng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích