Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025

21/10/2020 - 06:49

BDK - Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã tham mưu cấp ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội X đảng bộ tỉnh. Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác KT, GS.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Hải Châu trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Q. Hùng

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Hải Châu trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Q. Hùng

Đổi mới nội dung, hình thức

Công tác KT, GS có nhiều đổi mới về cả nội dung lẫn hình thức, phương pháp: xây dựng chương trình, kế hoạch KT, GS có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp với HĐND, MTTQ tham mưu cấp ủy kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa công tác KT của Đảng với công tác GS của HĐND, MTTQ. Nội dung KT, GS chú trọng vào việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tích hợp các nội dung có liên quan vào một chuyên đề KT, GS để tạo sự chuyển biến đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và được chỉ đạo thực hiện từ tỉnh đến cơ sở.

Nhờ làm tốt công tác KT, GS cũng như các nội dung khác trong công tác xây dựng Đảng mà đảng viên bị tố cáo phải giải quyết, tổ chức đảng và đảng viên bị xử lý kỷ luật đều có xu hướng giảm, trong đó, đảng viên bị tố cáo phải giải quyết giảm qua 2 nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2005 - 2010 lần lượt là 36,2% và 36,5%; số tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật lần lượt giảm 54,5% và 31,3%; số đảng viên bị xử lý kỷ luật giảm 41,6% và 21,5%.

Tuy nhiên, công tác KT, GS vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; chưa tạo sự chuyển biến đồng bộ, hiệu quả; chưa kịp thời phát hiện hạn chế, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên để phòng ngừa, ngăn chặn từ xa, giải quyết từ sớm. Nguyên nhân chủ yếu là do chưa chủ động, tích cực tham mưu để cấp ủy có giải pháp quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; công tác phối hợp còn hạn chế. Nhằm khắc phục nguyên nhân hạn chế này, trong dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh có chỉ thị chuyên đề về tăng cường công tác phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả KT, GS. Có thể nói, nếu không có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ thì cơ quan UBKT khó làm tốt được vai trò tham mưu cấp ủy thực hiện tốt chức năng lãnh đạo.

Nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhằm khắc phục nguyên nhân hạn chế trên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Nhiệm vụ KT, GS phải chủ động bám sát yêu cầu phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng gắn xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo KT, GS; kịp thời ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định ngay từ đầu nhiệm kỳ để quán triệt thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Chú trọng nội dung, hình thức tuyên truyền; tổ chức tọa đàm, thuyết trình chuyên đề, các sự kiện liên quan công tác xây dựng Đảng; xóa bỏ khoảng cách tâm lý giữa chủ thể và đối tượng được KT; cần có sự hợp tác chặt chẽ, thân thiện, ứng xử văn hóa.

 Công khai kết quả, tạo sức lan tỏa về công tác KT của Đảng trong xã hội, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm; đồng thời, để cán bộ, đảng viên, nhân dân giám sát hoạt động KT Đảng; làm cho cán bộ, cơ quan KT phải luôn tự đổi mới và hoàn thiện, bảo đảm cẩn trọng khi kết luận KT, thật sự là công cụ tin cậy trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; KT, GS việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau KT, sau tự phê bình và phê bình.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ; KT phải rõ trọng tâm, trọng điểm, có tính liên thông nội dung, đối tượng trên tất cả các lĩnh vực; chú trọng địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm. Đồng thời, bám sát chỉ đạo của cấp ủy và UBKT cấp trên để thực hiện, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả. Có chế tài trách nhiệm trong phối hợp giữa KT, GS của Đảng với GS của Nhà nước và GS của MTTQ, các tổ chức chính trị -  xã hội để tăng cường sức mạnh tổng hợp, tránh chồng chéo, trùng lặp, gây áp lực cho cấp dưới.

Chọn nội dung, đối tượng có trọng tâm, trọng điểm, mang tính đột phá, điểm nhấn; tích hợp nội dung, liên thông đối tượng, tạo chuyển biến đồng bộ, đi đôi hoàn thiện cơ chế, chính sách và điều kiện bảo đảm thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Thực hiện tốt phương châm lãnh đạo nội dung gì thì KT, GS nội dung đó, để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại, gắn liền với xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tập trung quán triệt chương trình KT, GS ngay từ đầu năm, đầu nhiệm kỳ để thật sự chủ động; từng lúc có bổ sung, điều chỉnh nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách phù hợp, bảo đảm đủ điều kiện để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên; nâng cao đời sống nhân dân.

Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả; chỉ đạo cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ KT, GS. Coi trọng giáo dục tư tưởng chính trị; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về đạo đức; hoàn thiện các quy định của Đảng “Không để tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm; không muốn vi phạm, không thể vi phạm”.

Tập trung lãnh đạo UBKT phát huy vai trò tham mưu cấp ủy. Thực hiện tốt chủ trương thí điểm nhất thể hóa chức danh Chủ nhiệm UBKT đồng thời là Chánh thanh tra. Kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ KT ngang tầm nhiệm vụ mới. Xây dựng cán bộ KT có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, bản lĩnh, liêm chính, năng lực, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ. Đẩy mạnh luân chuyển cán bộ KT để rèn luyện, thử thách trong thực tiễn.

Hồ Tính Kiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN