Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ cơ sở

03/06/2022 - 05:51

BDK - Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ (CB), tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) có biểu hiện sa sút, nội bộ mất đoàn kết, chậm chuyển biến, nhằm xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh.

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2022. Ảnh: T. Diệp

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2022. Ảnh: T. Diệp

Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát

Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS), thi hành kỷ luật (THKL) của Đảng; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy giao, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã chủ trì phối hợp tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chương trình KT, GS nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó chú trọng KT, GS công tác xây dựng Đảng.

Năm 2021, đã KT việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 18-1-2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 9-12-2020 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KT, GS, THKL của Đảng và Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Kết luận số 18-KL/TW ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt CB trong tình hình mới đối với 3 tổ chức và 3 cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Qua KT cho thấy, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt CB; các CB đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, cách thức sinh hoạt.

Tuy nhiên, chất lượng sinh hoạt CB vẫn còn một số hạn chế cần có giải pháp khắc phục, nhất là CB trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn còn lúng túng trong sinh hoạt, nội dung chủ yếu chỉ là quán triệt, triển khai nhiệm vụ của cấp trên giao. CB cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang có biểu hiện còn đồng nhất giữa nội dung họp CB với họp cơ quan... làm ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt CB và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt theo Quyết định số 707-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy.

Những hạn chế trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do chưa tuân thủ đúng hướng dẫn, quy định tổ chức sinh hoạt CB, trách nhiệm của người đứng đầu trong CB, chi ủy và sức chiến đấu, chất lượng hoạt động của đảng viên. Đặc biệt là công tác tự KT, GS và thực hiện nhiệm vụ KT, GS của cấp trên đối với cấp dưới thiếu thường xuyên, chất lượng, hiệu quả chưa cao, chưa bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng lãnh đạo của Đảng.

Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, CB, góp phần cải tiến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thiết nghĩ các cấp ủy, tổ chức đảng cần quan tâm thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Một là, thường xuyên học tập, quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội gắn với xây dựng, nâng cao nhận thức, hành động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên cần thấu suốt quan điểm, phương châm đó là “coi CB là ngôi nhà chung đã sinh ra ta và nuôi nấng ta thành người hữu ích cho tổ chức đảng và nhân dân; là hạt nhân của hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở” để từ đó có suy nghĩ, trăn trở và hành động cụ thể thực hiện tốt nhiệm vụ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hai là, xây dựng môi trường thật sự trong sạch, lành mạnh trong mọi hoạt động của CB, tổ chức đảng, nhất là trong sinh hoạt CB, coi trọng công tác tự KT, GS, vì đây là khâu yếu nhất theo Thông báo kết luận số 156-TB/TW ngày 1-10-2019 của Bộ Chính trị, sau tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác KT, GS của Đảng. Tiếp tục đổi mới phương pháp điều hành của người chủ trì trong các cuộc hội họp, sinh hoạt theo hướng gợi ý, cởi mở, dẫn dắt để thật sự phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể trong thảo luận, quyết định vấn đề trong quy trình lãnh đạo, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ đi liền với thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Đảm bảo tính xây dựng với quyết tâm cao, trên tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; đấu tranh với những biểu hiện lệch lạc, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên.

Ba là, công tác KT, GS phải thật sự chủ động, tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính. Kịp thời phát hiện, nhắc nhở, ngăn chặn hành vi vi phạm; kết hợp KT, GS thường xuyên với KT dấu hiệu vi phạm, đột xuất theo chuyên đề; đề cao trách nhiệm tự KT, tự soi, tự uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên.

 Bốn là, định kỳ hàng năm, cấp ủy, UBKT các cấp đưa nội dung KT, GS về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW gắn với Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XI... các văn bản cụ thể hóa nghị quyết, kết luận chuyên đề về xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng của Trung ương; quy định về lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, KT, GS của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, như: Quy định số 272-QĐ/TU của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương, Chỉ thị số 04-CT/TU, Chương trình số 13-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về phối hợp thực hiện công tác KT, GS của Đảng... Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức, cán bộ và KT của Đảng để thật sự tích cực góp phần kéo giảm ít nhất 10% đảng viên vi phạm kỷ luật theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Năm là, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác KT có tâm, có tầm, đủ sức tham mưu và thực hiện chức trách, nhiệm vụ công tác KT của Đảng trong giai đoạn hiện nay, đủ sức thực hiện trọng trách mới được giao.

Hồ Tính Kiệp

Phó chủ nhiệm Thường trực - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN