Tăng cường công tác tư tưởng, lý luận, báo chí

18/05/2014 - 16:16
Xem triển lãm báo xuân 2014. Ảnh: Hồng Vân

Ngay đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, Huyện ủy Ba Tri đã ban hành Chương trình hành động số 08 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng giai đoạn 2010-2015” và tăng cường chỉ đạo thực hiện đạt được những kết quả quan trọng.

Xác định công tác tư tưởng là một công tác trọng yếu hàng đầu để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, những năm qua, Huyện ủy Ba Tri đã gắn việc thực hiện chương trình hành động về “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng” với tiếp thu và thực hiện Chỉ thị số 03/2011 của Tỉnh ủy về “công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới”. Các cấp ủy đã tập trung học tập, quán triệt tinh thần Chỉ thị số 03 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động của Huyện ủy, xây dựng các kế hoạch để cụ thể hóa sát hợp với thực tế, yêu cầu của các địa phương, đơn vị.

Kết quả khảo sát thực tế ở các Đảng ủy: An Đức, An Ngãi Tây, Tân Thủy và Liên đoàn Lao động huyện cho thấy, các chi bộ, đảng bộ đều quan tâm tăng cường lãnh, chỉ đạo công tác tư tưởng. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị được thể hiện ngày càng rõ nét hơn, chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác tư tưởng, thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong địa phương, đơn vị. Cán bộ, đảng viên luôn nêu cao ý thức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được nâng cao. Gắn với lãnh đạo công tác tư tưởng, các cấp ủy quan tâm lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI). Đa số cán bộ, đảng viên ý thức, tích cực đăng ký thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo gương Bác, xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu. Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, toàn huyện có 58 tập thể, 188 cá nhân điển hình, trong đó có 140 đảng viên. Huyện ủy đã thành lập Câu lạc bộ Gương điển hình về học tập và làm theo gương Bác, đến nay có 111 thành viên tham gia.

Công tác triển khai, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thường xuyên được đổi mới về hình thức và phương pháp truyền đạt, các khung học được tổ chức chặt chẽ, phù hợp, sát với từng đối tượng mang lại hiệu quả thiết thực. Các hoạt động thông tin tuyên truyền được các cấp ủy và các ngành quan tâm, tổ chức thường xuyên, sâu rộng với nhiều hình thức, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Qua đó, kịp thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, tạo sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống đài truyền thanh huyện và các xã, thị trấn được đầu tư trên 2 tỷ đồng để bổ sung trang thiết bị kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động. Qua 3 năm, Đài Truyền thanh huyện đã xây dựng và phát sóng 1.095 chương trình, 7.383 tin, bài phóng sự các loại… Các chi bộ, đảng bộ tiếp tục thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; quan tâm nâng chất lượng bản tin sinh hoạt nội bộ hàng tháng của huyện và tờ tin của các xã, thị trấn, bản tin Công an huyện, bản tin của các đoàn thể, góp phần thông tin kịp thời tình hình, những chủ trương, chính sách, nhiệm vụ trọng tâm của huyện và của địa phương đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh được quan tâm thực hiện, gắn với triển khai thực hiện nội dung “bốn xây, bốn chống” trên lĩnh vực tư tưởng (do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn) và tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Trong 3 năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện và đảng ủy cơ sở tổ chức mở 86 lớp đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho 7.810 học viên là cán bộ cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo các xã, thị trấn được củng cố, kiện toàn, mỗi xã có từ 9 đồng chí trở lên. Toàn huyện có 271 đồng chí là báo cáo viên, tuyên truyền viên, trong đó có 15 báo cáo viên cấp huyện.

 Nhìn chung, trong những năm qua, công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trên địa bàn huyện được tăng cường, các cấp ủy nhận thức được vai trò, vị trí của công tác tư tưởng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, nhờ đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương; chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng được bảo đảm đúng thực chất. Năm 2013 có 77,5% chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, có 10 đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định,  các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội luôn đạt nghị quyết đề ra.

HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN