Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước

21/11/2016 - 07:12

Thời gian qua, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương (KLKC) trong các cơ quan hành chính nhà nước; đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp, kết hợp việc thanh tra, kiểm tra công vụ để chấn chỉnh, nâng cao KLKC hành chính, thực thi công vụ đạt nhiều kết quả. 

Qua đó, nhận thức, ý thức, hành động, trách nhiệm, phong cách, phẩm chất, đạo đức, KLKC của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước được nâng lên, rõ nét nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phát huy; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, việc tuân thủ, chấp hành KLKC hành chính, công vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị thực hiện có lúc chưa nghiêm. Một số công việc chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu; công tác thanh tra, kiểm tra chưa được thực hiện thường xuyên; việc phát hiện, xử lý vi phạm chưa được kịp thời; tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của một số ít cán bộ, công chức chưa cao, tính chuyên nghiệp trong giải quyết, xử lý công việc còn hạn chế, đã gây phiền hà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi có yêu cầu; KLKC hành chính, công vụ chưa được chú trọng. Qua kiểm tra đột xuất một số địa phương, đơn vị (theo Thông báo số 2722/TB-SNV ngày 14-11-2016 của Sở Nội vụ) cho thấy vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức chưa chấp hành nghiêm thời gian làm việc, đi làm trễ không lý do, có đơn vị đi trễ quá nhiều; cán bộ, công chức uống rượu, bia vào buổi trưa đến cơ quan làm việc còn xảy ra; chưa công khai số điện thoại để tổ chức, người dân phản ánh, kiến nghị theo quy định; nhiều nơi bảng công khai thủ tục hành chính chưa đạt yêu cầu.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5-12-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường KLKC trong các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp; duy trì và nâng cao KLKC, cải tiến chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; ngày 14-11-2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6045/UBND-TH, theo đó, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về KLKC của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước. Rà soát chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị để bố trí, sắp xếp nhân sự hợp lý, khoa học, phù hợp với vị trí việc làm; đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định, thực chất; thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí, bổ nhiệm cán bộ; thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Rà soát nội quy, quy chế làm việc cơ quan, đơn vị; thường xuyên theo dõi, quản lý, đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm KLKC hành chính, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử nơi công sở, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành công vụ. Thực hiện đồng bộ các nội dung và giải pháp cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về KLKC hành chính, về giải quyết chậm trễ công việc, gây nhũng nhiễu, phiền hà, bức xúc đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo đúng quy định. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, nhất là trong việc chỉ đạo, kiểm tra, xử lý nghiêm túc việc thực hiện quy định về KLKC hành chính. Đối với cán bộ, công chức, viên chức phải chấp hành nghiêm KLKC hành chính trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; thực hiện nghiêm các quy định về chuẩn mực đạo đức, văn hóa, ứng xử nơi công sở; khi làm việc phải đeo thẻ công chức, viên chức; giải quyết công việc đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, đúng pháp luật, không đùn đẩy, tránh né công việc, nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi, không làm việc riêng trong giờ hành chính, không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc.

 

Nhân Giang

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN