Tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

04/07/2022 - 05:43

BDK - Nêu gương có vai trò rất quan trọng và là một giá trị chuẩn mực đạo đức của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Lúc sinh thời Bác Hồ có nói “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền”.

Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Bắc Nguyễn Văn Trung phát biểu tại họp mặt cán bộ luân chuyển, điều động nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025, vào tháng 5-2022. Ảnh: Hữu Hiệp

Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Bắc Nguyễn Văn Trung phát biểu tại họp mặt cán bộ luân chuyển, điều động nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025, vào tháng 5-2022. Ảnh: Hữu Hiệp

Phát huy vai trò nêu gương

Thấu suốt được lời căn dặn của Bác, từ năm 2012 đến nay, Trung ương đã ban hành nhiều văn bản quy định về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV và quy định một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương. Đối với tỉnh, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các quy định của Trung ương, ngày 22-10-2021, Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 272-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương của CB, công chức, viên chức là ĐV và tiêu chí đánh giá thực hiện trách nhiệm nêu gương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Theo đó, Tỉnh ủy xác định mỗi CB, công chức, viên chức phải nêu gương về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tự phê bình và phê bình, quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết; CB có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu chấp hành tốt nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quá trình thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương phải đi liền với việc tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước dưới sau”, “ĐV đi trước làng nước theo sau”.

CB lãnh đạo phải thể hiện tư tưởng vững vàng, có quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ tập thể; từ đó, nhằm tạo động lực và phát huy trí tuệ của tập thể, luôn mẫu mực về nhân cách, lối sống, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành, không tiêu cực, tham nhũng, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải kiên quyết đấu tranh, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất.

6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy và ủy ban KT các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác KT, giám sát (GS) đạt kết quả quan trọng, tạo chuyển biến mới trong thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Tuy nhiên, qua KT, GS xử lý ĐV vi phạm kỷ luật còn cao, tăng 41,1% so với cùng kỳ, trong đó ĐV vi phạm đạo đức, lối sống tỷ lệ thấp, chiếm 7,5%.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Để tiếp tục đưa trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV đi vào thực tế hàng ngày trong cuộc sống, cần nâng cao thống nhất nhận thức tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở; thống nhất hành động mỗi ĐV là hạt nhân của hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở; thường xuyên tự phê bình và phê bình trên cơ sở xây dựng môi trường trong sạch, lành mạnh, thật sự tạo động lực để CB, ĐV tự giác nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, giữ nghiêm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Thường xuyên tự soi, tự rọi, đối chiếu kết quả thực hiện bản cam kết rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để bổ sung, điều chỉnh hành động thiết thực. Thực hiện có hiệu quả GS thường xuyên, kịp thời nhắc nhở, động viên CB, ĐV thực hiện tốt nhiệm vụ, tích cực góp phần quyết định xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục thực hiện thường xuyên, liên tục, có kết quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm CB, ĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đổi mới, tăng cường công tác KT, GS trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, tổ chức đảng, CB, ĐV, người đứng đầu, CB chủ chốt ở lĩnh vực, địa bàn, đặc biệt là ở những vị trí công tác dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Chú trọng công tác tự KT, GS, phát hiện vi phạm từ trong nội bộ, chấn chỉnh kịp thời, không để kéo dài từ khuyết điểm chuyển sang vi phạm kỷ luật. Nâng cao hiệu quả hoạt động GS chuyên đề, tập trung GS CB, ĐV có lời nói, việc làm không đúng, không nhất quán, biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường KT, GS việc tự phê bình và phê bình, thực hiện trách nhiệm nêu gương và khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau phân tích, đánh giá, xếp loại chất lượng CB, ĐV hàng năm, thật sự tạo chuyển biến mới, tích cực.

Hồ Tính Kiệp

 Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN