Tăng dần tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý

05/09/2014 - 07:47

Qua 2 năm thực hiện Đề án số 01/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về xây dựng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ trẻ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020”, huyện Ba Tri đã đạt những kết quả nhất định.

Theo đó, đối với cấp huyện, Ba Tri đã bổ nhiệm 4 cán bộ (CB) nữ giữ nhiệm vụ trưởng, phó ngành; trong đó có 1 CB trẻ. Đầu năm 2012, Ban Thường vụ Huyện ủy đã biệt phái 3 đồng chí giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND các xã Phú Ngãi, Vĩnh Hòa, Mỹ Thạnh (trong đó có 1 CB nữ). Đối với cấp xã, huyện đã bổ nhiệm 14 đồng chí trong Ban chấp hành và CB chuyên trách xã; trong đó CB nữ có 6 đồng chí, CB trẻ 8 đồng chí; đưa đi đào tạo 27 đồng chí CB nữ, CB trẻ, tạo nguồn cho chức danh bí thư, chủ tịch UBND xã, thị trấn.

Nhìn chung, việc xây dựng, bố trí, sử dụng CB làm công tác quản lý các cấp từ huyện đến cơ sở thời gian qua đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu phù hợp với các lĩnh vực, có trình độ năng lực, chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, lối sống, có tác phong, cách làm việc khoa học, có bản lĩnh chính trị vững vàng đáp ứng các yêu cầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Tuy nhiên, huyện Ba Tri cũng còn một số mặt hạn chế như: Một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức nên việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng CB nữ, CB trẻ vẫn còn thấp; việc quy hoạch, đào tạo nguồn đối với CB nữ, CB trẻ chưa nhiều; tỷ lệ CB nữ, CB trẻ tham gia cấp ủy các cấp có tăng nhưng còn thấp; CB nữ, CB trẻ có trình độ nhưng kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế, thiếu sự năng động, chưa phát huy hết năng lực bản thân.

Thời gian tới, huyện Ba Tri sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Tiếp tục triển khai Đề án số 01 của Tỉnh ủy và thực hiện kế hoạch của Huyện ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng, bố trí, sử dụng CB nữ, CB trẻ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Các cấp ủy cơ sở, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện tiếp tục rà soát đội ngũ CB của đơn vị mình, chủ động tạo nguồn, bổ sung quy hoạch, xây dựng kế hoạch đào tạo. Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng CB nữ, CB trẻ của huyện từ nay đến năm 2020.

Phấn đấu đến năm 2015, xây dựng đội ngũ CB cấp huyện, CB nữ, CB trẻ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên phải có trình độ cao cấp lý luận chính trị và đại học chuyên môn trở lên, trong đó ít nhất 10% có trình độ sau đại học, được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng - an ninh và nghiệp vụ chuyên ngành đúng với từng chức danh.

Đối với cấp xã, đến năm 2015, CB nữ, CB trẻ trong Ban Chấp hành Đảng bộ có trình độ trung cấp chính trị - hành chính và trung cấp chuyên môn trở lên. Đối với CB nữ, CB trẻ giữ chức danh chủ chốt và CB chuyên trách có trình độ trung cấp lý luận chính trị - hành chính và trung cấp chuyên môn trở lên, trong đó có ít nhất 40% có trình độ đại học chuyên môn. Từ nay đến năm 2015, tỷ lệ CB nữ, CB trẻ tham gia cấp ủy và CB chuyên trách sẽ tăng từ 17,7% lên 23,5% - đối với CB nữ; từ 9,8% tăng lên 20,5% - đối với CB trẻ. Đến năm 2020, đối với CB nữ, CB trẻ trong Ban Chấp hành, các chức danh chủ chốt và CB chuyên trách đạt trình độ nêu trên, trong đó có trên 50% có trình độ đại học chuyên môn trở lên.

Riêng những cơ quan, đơn vị hiện tại không có CB nữ, CB trẻ, có phương án điều động, luân chuyển CB nơi khác đến; trường hợp CB tại chỗ đủ điều kiện thì mạnh dạn đề bạt, bổ nhiệm. Từ nay đến năm 2020, khi bố trí chức danh lãnh đạo, quản lý, phải ưu tiên chọn CB nữ, CB trẻ để bố trí.

Từng cấp ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, tạo điều kiện cho CB nữ, CB trẻ chuẩn hóa về trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với CB nữ, CB trẻ trong việc đào tạo, bồi dưỡng.

Trà Dũng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN