Tập trung cho các nhiệm vụ chuyển đổi số đúng tiến độ và hiệu quả

19/09/2022 - 07:59

BDK - UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo đó, nhằm đẩy mạnh và tăng cường công tác thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS) trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, đúng tiến độ đề ra, UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tăng cường hành động để thực hiện CĐS, gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy tính chủ động, huy động mọi nguồn lực để thực hiện CĐS.

Quá trình thực hiện cần bám sát Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy, các đề án, kế hoạch của UBND tỉnh về CĐS, có phân công rõ từng đầu việc, cá nhân hóa trách nhiệm, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện chương trình “6 hóa” trong thực hiện CĐS.

Thực hiện tuyên truyền, giáo dục nâng cao hơn nữa nhận thức về tầm quan trọng của CĐS ở tất cả các cấp, ngành, các lĩnh vực phụ trách. Đặc biệt nâng cao nhận thức CĐS cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan quản lý để làm nòng cốt lan tỏa nhận thức CĐS đến gia đình, người thân và xã hội.

Tích cực triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tích hợp công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 422/QĐ-TTg. Thường xuyên thực hiện rà soát, chuẩn hóa quy trình, thành phần hồ sơ để có thể nâng chất lượng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến; tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Kết nối, chia sẻ, khai thác hiệu quả dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giảm thiểu giấy tờ, thời gian cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Quyết liệt triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Đề án số 06. Triển khai nhiệm vụ thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Đồng thời, thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết; ưu tiên số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận tại bộ phận một cửa của cấp tỉnh đối với 25 dịch vụ công thiết yếu theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ CĐS và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước.

T. Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN