Tập trung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

01/03/2021 - 06:48

BDK - UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 569/UBND-TH ngày 29-1-2021 về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Cụ thể là tập trung thực hiện các nội dung sau:

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch và khẩn trương triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử trên phạm vi toàn tỉnh, nhằm thông tin, tuyên truyền kịp thời những nội dung liên quan đến cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền cuộc bầu cử. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, nhằm đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc thông suốt và cung cấp điện liên tục, không để xảy ra sự cố mất điện trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, nhất là trước và trong ngày diễn ra cuộc bầu cử.

Cục Thống kê tỉnh khẩn trương rà soát, cung cấp số liệu dân số của tỉnh đến ngày 31-12-2020 và hướng dẫn, yêu cầu chi cục thống kê các huyện, thành phố cung cấp số liệu dân số của huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn đến thời điểm nêu trên để làm căn cứ tính số lượng đại biểu HĐND các cấp ở mỗi đơn vị hành chính.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, không để các đối tượng xấu có cơ hội tuyên truyền, thực hiện các hoạt động chống phá cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng các địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh…

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí bầu cử kịp thời để các cơ quan có liên quan, địa phương thuận lợi trong tổ chức công tác bầu cử; đồng thời, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện công tác lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử theo đúng quy định, đảm bảo kinh phí được sử dụng đúng mục đích, yêu cầu, tiết kiệm và hiệu quả.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống đại dịch Covid-19; chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra ở một số khu vực trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các phương án để ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử, nhằm góp phần đảm bảo các điều kiện cần thiết để cuộc bầu cử được tiến hành thuận lợi.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp theo quy định và chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu, giúp UBND tỉnh giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử, nhất là khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác bầu cử.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác bầu cử; tham mưu thành lập và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, cũng như tiến hành các công việc thực hiện công tác bầu cử theo đúng quy định; kiểm tra, đôn đốc UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử...

Riêng UBND các huyện, thành phố, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức thực hiện cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; chủ động thực hiện và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành các công việc trước, trong và sau ngày bầu cử, bảo đảm đúng tiến độ đề ra...

UBND tỉnh  yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chỉ đạo, tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử, đảm bảo đúng theo quy định. Đồng thời, có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc UBND cấp dưới tổ chức thực hiện cuộc bầu cử theo đúng quy định.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bầu cử; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền để hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp đảm bảo tiêu chuẩn, xứng đáng là người đại diện của nhân dân.

Theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ thì cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23-5-2021.

Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN