Tập trung thực hiện công tác rà soát, bình nghị hộ nghèo, hộ cận nghèo

16/10/2009 - 08:40
Hội nghị triển khai xây dựng xã điểm về công tác giảm nghèo. Ảnh: T.LAM

Theo kế hoạch của Sở Lao động- Thương binh và xã hội, thời điểm này là cao điểm thực hiện công tác rà soát, bình nghị hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2009. Các ban chỉ đạo (BCĐ) các cấp cần khẩn trương tập trung cho công tác này.

Theo tiêu chuẩn qui định, hộ nghèo ở khu vực nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 200.000 đồng/người/tháng trở xuống. Ở khu vực thành thị, hộ nghèo có mức thu nhập bình quân từ 260.000 đồng/người/tháng trở xuống. Hộ cận nghèo ở khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân từ 201.000 đồng/người/tháng đến 260.000đồng/người/tháng. Ở khu vực thành thị, hộ cận nghèo có thu nhập bình quân từ 261.000 đồng/người/tháng đến 338.000 đồng/người/tháng.
Cách tính thu nhập của hộ được xác định trên khoản thu nhập thực tế của hộ. Không tính thu nhập theo cách ấn định bình quân trên diện tích đất, số lao động trong hộ, phương tiện sản xuất ... Đối với những trường hợp hộ có mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo không nhiều (cận chuẩn) thì xem xét đến các yếu tố ảnh hưởng dẫn đến hộ gặp khó khăn, như: hộ người già neo đơn, hộ có người tàn tật nặng, hộ có người bệnh nặng thường xuyên, hộ có đông trẻ em còn đi học, hộ đang gặp khó khăn về nhà ở, ....
Trong quá trình rà soát, bình nghị, BCĐ các cấp cần tuân thủ nguyên tắc đảm bảo tính chính xác, dân chủ, công bằng, công khai và có sự tham gia bình xét của người dân. Việc bình nghị được thực hiện theo trình tự các bước sau:
Bước 1: Xác định, lập danh sách hộ thuộc diện rà soát:
- Trên cơ sở danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đang quản lý, BCĐ tiến hành xác định nhanh hộ có khả năng thoát nghèo, thoát ra khỏi cận nghèo, hoặc từ cận nghèo rơi vào nghèo, lập danh sách để tiếp tục khảo sát thông tin thực tế.
- Đối với số hộ dân không thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn, tiến hành xác định nhanh hộ có khả năng rơi vào nghèo, cận nghèo, lập danh sách để tiếp tục khảo sát thông tin thực tế.
Bước 2: Rà soát theo danh sách được lập (khảo sát thực tế thu nhập và các thông tin có liên quan):
Căn cứ vào danh sách số hộ được lập, BCĐ xã, phường, thị trấn (cấp xã) phân công thành viên hỗ trợ các ấp, khu phố (cấp ấp) tiến hành khảo sát thực tế về thu nhập và các yếu tố ảnh hưởng dẫn đến hộ rơi vào khó khăn hoặc khá hơn (sử dụng phiếu khảo sát cuối năm 2008 bổ sung thông tin). 
Bước 3: Phân loại hộ sau rà soát thu nhập và các thông tin liên quan:
BCĐ cấp xã tiến hành phân loại sơ bộ và lập danh sách số hộ được rà soát theo các nhóm; hộ có khả năng rơi vào nghèo, rơi vào cận nghèo, hộ có khả năng thoát nghèo, thoát khỏi danh sách cận nghèo.
Sau đó chuyển danh sách hộ về từng tổ nhân dân tự quản để tiến hành bình nghị ra dân.
Bước 4: Tổ chức bình nghị
a/- Tổ nhân dân tự quản tiến hành họp bình xét công khai trước dân. Cuộc họp phải có trên 50% đại diện hộ dân trong tổ tham dự. Kết quả bình xét phải được đại diện hộ dân trong tổ thống nhất bằng cách giơ tay hoặc bỏ phiếu kín.
Đối với những hộ còn giữ nguyên trong danh sách cũng phải được thông báo công khai trước dân.
b/- Ấp, khu phố tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo kèm theo biên bản bình nghị từ các tổ báo cáo về BCĐ xã. Sau đó, tiến hành họp dân bình nghị tại ấp, khu phố. Chủ trì họp dân gồm trưởng ấp, khu phố. Tham gia cuộc họp bao gồm: Đại diện Đảng ủy, ủy ban nhân dân, thành viên BCĐ phụ trách ấp, bí thư, đại diện các chi, tổ, hội, đoàn thể cấp ấp, các hộ có tên trong danh sách đưa ra bình xét và phải có trên 50% đại diện hộ gia đình trong ấp, khu phố tham dự. Tổ chức họp lấy ý kiến hộ nghèo đăng ký thoát nghèo sau khi có danh sách. 
c/-BCĐ cấp xã kiểm tra mức độ sai lệch thông tin, tính hợp lý của các số liệu ghi trong phiếu. Nếu phát hiện sai sót thì BCĐ có quyền yêu cầu rà soát lại. Danh sách sau khi kiểm tra được chuyển về cấp ấp, khu phố để tiến hành họp dân trong  ấp, khu phố. BCĐ họp để khẳng định lại kết quả sau khi ấp báo cáo.
Danh sách được thống nhất sau cùng được niêm yết tại trụ sở ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, trụ sở ấp, khu phố và tại các điểm họp tổ dân phố, tổ nhân dân tự quản để người dân được biết.
Cấp xã hoàn chỉnh các thủ tục, đề nghị BCĐ huyện, thị phê duyệt kết quả. UBND cấp xã làm thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, thoát nghèo, hộ nghèo mới trên cơ sở danh sách được huyện, thị phê duyệt.
 Kế hoạch của BCĐ tỉnh cũng qui định rất rõ mốc thời gian thực hiện công tác rà soát, bình nghị hộ nghèo, hộ cận nghèo như sau:      
- Xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, bình nghị đến ngày 30-10-2009. Huyện, thị phê duyệt kết quả gửi về xã, phường, thị trấn, tổng hợp kết quả, báo cáo về tỉnh chậm nhất đến ngày  15-11-2009.
- Xã, phường, thị trấn lập danh sách đề nghị mua BHYT cho người nghèo, cận nghèo gửi về huyện, thị từ ngày 16-11 đến 30-11-2009. Huyện, thị tổng hợp danh sách gửi về tỉnh đến 31-12-2009.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN