Tập trung thực hiện đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp kéo giảm đảng viên vi phạm kỷ luật

04/03/2024 - 06:39

BDK - Thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KT, GS), thi hành kỷ luật đảng, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu có nhiều chuyển biến tích cực; công tác phối hợp kịp thời, đạt nhiều kết quả quan trọng. Số vụ việc vi phạm phát sinh mới giảm đáng kể, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ then chốt để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bến Tre Huỳnh Công Châm trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho cán bộ kiểm tra cơ sở. Ảnh: CTV

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bến Tre Huỳnh Công Châm trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho cán bộ kiểm tra cơ sở. Ảnh: CTV

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế nhất định. Đó là một số cấp ủy, UBKT, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức công tác KT, GS của Đảng, hiệu quả tác dụng phòng ngừa vi phạm chưa cao; công tác phối hợp chưa chặt chẽ, thiếu thường xuyên; một số vụ việc chậm phát hiện xử lý, tỷ lệ đảng viên vi phạm còn nhiều.

Năm 2024 là năm quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, tạo tiền đề cho thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đạt kết quả tốt, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trước hết là thống nhất nhận thức, quan điểm, hành động đối với công tác KT, GS là phải chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp “GS phải mở rộng”, “KT phải có trọng tâm, trọng điểm”; kịp thời phát hiện nhân tố mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả để phát huy, nhân rộng. Xử lý kịp thời vụ việc vi phạm để răn đe, giáo dục, thuyết phục, phòng ngừa vi phạm hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường KT, GS, kiểm soát quyền lực. Cấp ủy thường xuyên quan tâm, định kỳ làm việc với UBKT để kịp thời chỉ đạo, định hướng hoạt động có hiệu quả. KT, GS trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tham mưu xây dựng văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, kịp thời ngăn chặn vi phạm trong ban hành văn bản, lồng ghép “lợi ích nhóm”, lợi ích cục bộ, không tuân thủ đúng quy định của cấp trên. Thường xuyên thực hiện công tác tự KT, GS và quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành để kịp thời có giải pháp phòng ngừa vi phạm.

Tập trung triển khai chương trình KT, GS năm 2024 đi liền với đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Tổ chức KT khi có dấu hiệu vi phạm, không để vi phạm trong các lĩnh vực, môi trường dễ xảy ra vi phạm, vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, nội bộ mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm, nhất là dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm trong lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 26-7-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật; Quyết định số 738-QĐ/TU ngày 14-12-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ KT, GS và thi hành kỷ luật đảng. Đánh giá kết quả đạt được để làm cơ sở đưa nhiệm vụ công tác KT, GS vào Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ tới sát thực tiễn, khả thi, thực chất, phù hợp với điều kiện tình hình địa phương, đơn vị.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu, rộng đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về công tác KT, GS, nhằm nâng cao nhận thức, xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, UBKT các cấp, cán bộ, đảng viên trong đảng bộ về công tác KT, GS, tạo sự đoàn kết, thống nhất, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Chăm lo xây dựng lực lượng cán bộ KT có phẩm chất đạo đức trong sáng, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Hồ Tính Kiệp

Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN