Tập trung thực hiện “Tháng cao điểm vì người nghèo”

20/10/2009 - 11:00
Đoàn giám sát của tỉnh giám sát một căn hộ nghèo. Ảnh: KT

Những năm qua, cùng với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được các cấp mặt trận và các tổ chức thành viên của mặt trận triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo sự đồng tình ủng hộ ngày càng rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

Năm nay, thực hiện theo Kế hoạch số 08/KH-MTTW-BVĐTW của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức vận động “Tháng cao điểm vì người nghèo”, từ ngày 17-10 đến 18-11 năm 2009 và hướng tới chương trình “Nối vòng tay lớn” năm 2009, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (BTTUBMTTQVN) tỉnh Bến Tre đã có hướng dẫn các BTT UBMTTQVN huyện, thành phố Bến Tre sơ kết cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2009 và tổ chức vận động “Tháng cao điểm vì người nghèo”, từ 18-11 đến 18-12-2009.

 

Mục đích, yêu cầu của các hoạt động là nhằm sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2009 và xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2010; biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tích cực tham gia và triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Mặt trận các cấp tổ chức vận động “Tháng cao điểm vì người nghèo” nhằm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, các doanh nghiệp; qua đó vận động gây “Quỹ vì người nghèo” các cấp để chăm lo cho người nghèo. Cuộc vận động nhằm tạo thêm nguồn lực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 30a/2008/MQ-CP và Quyết định 167/2008/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, góp phần vào việc giảm nghèo nhanh và bền vững.

 

 

Một góc học tập của HS hộ nghèo. Ảnh: K.T

 

Theo đó, BTTUBMTTQVN, Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” tỉnh tổ chức sơ kết cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2009, đồng thời phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo” từ 18-11 đến 18-12-2009. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền về kết quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” của tỉnh, huyện, thành phố Bến Tre và địa phương; tuyên truyền gương tiêu biểu, vượt khó trong lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo, những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác giảm nghèo ở địa phương; đồng thời tuyên truyền thư của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  và Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” tỉnh Bến Tre trong “Tháng cao điểm vì người nghèo”.

 

UBMTTQVN các huyện, thành phố Bến Tre tổ chức sơ kết cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2009, đề ra phương hướng vận động năm 2010; đồng thời phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo”. Trong sơ kết có biểu dương khen thưởng các cá nhân, địa phương thực hiện tốt cuộc vận động. Mặt trận phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo” cấp huyện; tham gia, phối hợp thực hiện tốt việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ. Các huyện, thành phố Bến Tre khảo sát và đăng ký xóa nhà dột nát cho các địa phương năm 2010 và 2011 gửi về UBMTTQ tỉnh chậm nhất là ngày 10-11-2009 (trong đó ghi rõ số lượng nhà dột nát sẽ được xóa và thời gian hoàn thành). Các huyện, thành phố Bến Tre có kế hoạch giúp đỡ những địa phương được xác định nghèo nhất huyện, thành phố, từ đó có thể công bố, mời gọi các tổ chức, cá nhân giúp đỡ.

 

UBMTTQ xã, phường, thị trấn phối hợp với ban chỉ đạo giảm nghèo của địa phương, các tổ chức thành viên của mặt trận xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án giúp đỡ người nghèo như: hỗ trợ tư liệu sản xuất, tạo vốn làm ăn, giới thiệu giải quyết việc làm, giúp nhau làm kinh tế gia đình, hỗ trợ ngày công, cây con giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật...giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Các xã, phường, thị trấn có điều kiện phối hợp với ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã, phường, thị trấn tổ chức họp mặt người nghèo nhân ngày 18-11, qua đó nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người nghèo; thông tin những chế độ chính sách dành cho người nghèo; tổ chức cho các hộ nghèo đăng ký thoát nghèo, từ đó có các giải pháp giúp họ thoát nghèo. Những địa phương được hỗ trợ kinh phí “Quỹ vì người nghèo” của tỉnh để xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo phải khẩn trương xây dựng và bàn giao dứt điểm trong tháng 12-2009.        

 

Trên cơ sở kế hoạch chung, BTT UBMTTQVN tỉnh giao cho Ban phong trào cụ thể hóa thành các kế hoạch chi tiết để thực hiện. BTT UBMTTQVN tỉnh chủ động phối hợp với các tổ chức, cơ quan chức năng để thực hiện.

BTT UBMTTQVN các huyện, thành phố Bến Tre có kế hoạch chỉ đạo UBMTTQVN cơ sở thực hiện. BTT UBMTTQVN các huyện, thành phố xây dựng báo cáo sơ kết cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2009 (thời điểm báo cáo từ 15-10-2008 đến 15-10-2009), gửi về BTT UBMTTQVN tỉnh chậm nhất là ngày 25-10-2009.

 

Do tháng vận động cao điểm “Ngày vì người nghèo” trùng vào đợt cao điểm vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ ở miền Trung, Tây nguyên, do đó, các hoạt động tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo”, BTT UBMTTQVN các cấp chỉ tập trung sơ kết và phát động, từ ngày 18-11 tập trung vận động cho đến 18-12-2009. Sau đợt vận động, UBMTTQVN các huyện, thành phố tổng hợp, báo cáo số liệu về BTT UBMTTQVN tỉnh theo dõi.

 

Trên đây là kế hoạch sơ kết cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2009 và tổ chức thực hiện “Tháng cao điểm vì người nghèo” từ 18-11 đến 18-12-2009, BTT UBMTTQVN tỉnh rất mong BTT UBMTTQVN các huyện, thành phố cụ thể hóa và triển khai thực hiện tốt kế hoạch này.

 

HAT (trích lược)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN