Thạnh Phú khai việc đầu năm 2022

14/02/2022 - 06:12

BDK - Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với những điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen. Với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo - Tăng tốc”, nhân dịp khai việc đầu năm mới, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Bé Năm đã chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022.

Huyện tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển, phát triển mới 50ha nuôi tôm công nghệ cao. Ảnh: Minh Mừng

Huyện tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển, phát triển mới 50ha nuôi tôm công nghệ cao. Ảnh: Minh Mừng

Để đạt, vượt 27 chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy đã đề ra, trước hết cần tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và các quy định về trách nhiệm nêu gương. Thực hiện mạnh mẽ phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo phương châm “Hai chân - Ba mũi”, chú trọng việc chọn điển hình để nhân rộng theo phương châm: Học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình”, vượt qua “điển hình”.

Thứ hai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND, UBND các cấp. Tạo bước đột phá trong cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dựng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành. Duy trì có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, phục vụ lợi ích của nhân dân và doanh nghiệp. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, “Dân vận khéo”, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các công trình, dự án được đầu tư triển khai trên địa bàn huyện.

Thứ ba, đẩy nhanh phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, xây dựng vùng sản xuất tập trung, chuyển dịch theo hướng sản xuất chuyên sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị, sản phẩm OCOP, đầu ra hàng hóa. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển, phát triển mới 50ha nuôi tôm công nghệ cao. Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã, tổ hợp tác. Thực hiện công tác thủy lợi, phòng chống, ứng phó hạn mặn. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Khôi phục và đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Lãnh đạo thực hiện tốt Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”; phát triển mới 80 doanh nghiệp; tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Ẩm thực biển lần thứ 2 năm 2022 (khi tình hình dịch Covid-19 ổn định).

Hoàn thành và triển khai thực hiện tốt quy hoạch vùng huyện giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050; quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 phù hợp với mục tiêu định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án, nhất là khâu giải phóng mặt bằng.

Thứ tư, tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả chuyển đổi số, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong mọi lĩnh vực. Nâng cao chất lượng giáo dục, tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Huy động các nguồn lực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo; chú trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Thứ năm, củng cố vững chắc quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, giáo dục, xử phạt để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt.

“Muốn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Huyện ủy năm 2022, cũng như đạt 2/5 mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ, từng đồng chí theo chức trách, nhiệm vụ được phân công và tình hình thực tiễn tại đơn vị, địa phương mình phụ trách chọn và đăng ký các đầu việc thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2022. Trên cơ sở nội dung đăng ký, các đồng chí xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện”, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Bé Năm nêu rõ.

Từng đồng chí phải tăng tốc hành động, tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa mới để có thể bắt kịp nhịp độ phát triển, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Trong đó, lưu ý việc sắp xếp thời gian đi thực tế thường xuyên hơn để nắm tình hình và tập trung chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể, có tính đột phá trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở; thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; trật tự xã hội… Sản phẩm đầu ra cụ thể là thước đo đánh giá kết quả, chất lượng công việc. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, Đồng khởi khởi nghiệp trong nhân dân, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân, lực lượng doanh nghiệp trên địa bàn huyện phát triển ngày càng lớn mạnh.

(Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú Châu Văn Bình)

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN