Thành tựu 35 năm đổi mới đất nước là thực tiễn sinh động bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch

18/08/2021 - 06:19

BDK.VN - Mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn của Bác Hồ, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân ta từ 1930. Đó là sự lựa chọn sáng suốt, khoa học của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác - Lênin.

Trường THPT Lạc Long Quân trên địa bàn TP. Bến Tre. Ảnh: Hữu Hiệp

Trường THPT Lạc Long Quân trên địa bàn TP. Bến Tre. Ảnh: Hữu Hiệp

Chính sự lựa chọn sáng suốt và đúng đắn nên đã được nhân dân ta, dân tộc ta và cán bộ, đảng viên chấp nhận sự lựa chọn đó ngay từ đầu và kiên trì phấn đấu thực hiện gần một thế kỷ qua, đã hoàn thành mục tiêu độc lập dân tộc và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thế nhưng, thời gian qua và hiện nay, với âm mưu chống phá nhằm kìm hãm không muốn nước ta phát triển… các thế hệ thù địch, các phần tử cơ hội chính trị không ngừng chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, như: Xuyên tạc cho rằng đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn sai lầm lịch sử, nên tụt hậu, đói nghèo, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thành tựu của sự nghiệp đổi mới,… nhưng cũng có không ít người do chủ nghĩa cá nhân, do thiếu bản lĩnh chính trị, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đã a dua, phụ hoạ theo những luận điệu chống phá đó của các thế lực thù địch, hành vi đó cần đấu tranh phê phán, loại trừ.

Chúng ta khẳng định rằng, mục tiêu, lý tưởng, con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội mà Bác Hồ, Đảng Cộng sản và nhân dân ta lựa chọn từ năm 1930 và kiên trì phấn đấu thực hiện gần một thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tiên phong - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện, lãnh đạo đã quy tụ, tập hợp sự đoàn kết toàn dân tộc tiến hành sự nghiệp cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đã lập nên những chiến công vĩ đại trong thế kỷ XX và tiến hành sự nghiệp đổi mới đạt những thành tựu to lớn, toàn diện, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện, nâng cao là không thể phủ nhận. Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi gian khổ, hy sinh tiến hành các cuộc chiến tranh cách mạng giành thắng lợi. Từ trong đêm dài nô lệ dưới ách thống trị của thực dân, phong kiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua các cao trào cách mạng đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, ghi lại tên Việt Nam trên bản đồ thế giới; mở ra một kỷ nguyên mới - độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Thắng lợi của cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp, giành thắng lợi bằng chiến dịch Điện Biên Phủ, giải phóng miền Bắc; tiếp tục tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên 20 năm giành thắng lợi bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành mục tiêu độc lập dân tộc đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Đường nông thôn mới xã An Phước, huyện Châu Thành: Ảnh: Hữu Hiệp

Đường nông thôn mới xã An Phước, huyện Châu ThànhẢnh: Hữu Hiệp

Hơn 45 năm qua, kể từ sau 30-4-1975, Đảng ta, nhân dân ta tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đạt nhiều thành tựu to lớn và toàn diện. Còn nhớ, những năm sau giải phóng do hậu quả chiến tranh để lại, sự cấm vận của Mỹ, chúng ta phải tiến hành các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc; đất nước ta đứng trước nhiều khó khăn, thử thách, khủng hoảng kinh tế trầm trọng kéo dài đến đầu những năm tám mươi của thế kỷ trước, nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm trong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tiến hành sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên về mọi mặt, hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo 35 năm qua, đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.

Tăng trưởng kinh tế trung bình của nước ta 35 năm qua khoảng 7% mỗi năm. Quy mô nền kinh tế không ngừng mở rộng, năm 2020 đạt 342,7 tỷ đô la Mỹ, vượt qua nước nghèo, kém phát triển trở thành nước đang phát triển, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trong ASEAN, thuộc nhóm 16 nền kinh tế mới nổi. Thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 17 lần, đạt 3.512 USD năm 2020, vượt ra khỏi nhóm nước có thu nhập thấp từ năm 2008. Từ nước thiếu lương thực, trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Giảm hộ nghèo từ 58% năm 1993 xuống còn 5,8% năm 2016 và dưới 3% năm 2020; kết cấu hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, viễn thông phát triển mạnh mẽ phủ khắp đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Đó là nói ở bình diện quốc gia, thực tiễn tỉnh ta cũng đã chứng minh một cách sinh động thành tựu mà sự nghiệp đổi mới đem lại. Sau giải phóng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh ta không có gì đáng kể, giao thông cách trở, chủ yếu đường đất; trường học, trạm xá; điện, cơ sở kinh tế, công trình văn hoá… hầu như tất cả chúng ta phải xây dựng lại từ đầu, 60% hộ nghèo, thiếu đói triền miên những năm 1977-1979. Sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, thành tựu mà Bến Tre đạt được là vô cùng quan trọng: Hệ thống giao thông nông thôn phát triển vượt bậc; cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông, cầu Cổ Chiên, các cầu tạm trên quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ đều xây dựng lại bằng bê-tông cốt thép, đã phá thế biệt lập với các tỉnh, hệ thống giao thông nông thôn phát triển mạnh, tất cả các xã đều có đường ô tô đến trung tâm và vùng nông thôn, vùng kháng chiến; điện đảm bảo phục vụ cho sản xuất, 99% hộ sử dụng điện; bệnh viện, trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng phủ khắp địa bàn đảm bảo cho chăm sóc sức khoẻ và việc học của nhân dân. Kinh tế không ngừng phát triển, nhiều cơ sở hiện đại như khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phát triển hàng ngàn doanh nghiệp tư nhân, hàng chục ngàn hộ kinh doanh; nông nghiệp sản xuất, phát triển theo chuỗi giá trị; vườn cây ăn trái, nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thủy hải sản, được ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại; 1 huyện nông thôn mới, trên 50 xã là xã nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng lên, năm 2020 đạt 43,6 triệu đồng, tăng 15 lần so với năm 1986; hộ giàu, khá tăng lên, giảm hộ nghèo dưới 5%…

Điều đó chứng minh rằng sự lựa chọn và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội và thực hiện đường lối đổi mới chúng ta đã có bước phát triển liên tục trong thời gian qua. Khẳng định thành tựu 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo và 30 năm thực hiện Cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta có thể khẳng định rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Những thành tựu đạt được từ sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 35 năm qua là thực tiễn sinh động bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, xảo quyệt của các thế lực phản động và các phần tử cơ hội chính trị về mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và thành tựu của sự nghiệp đổi mới đất nước ta. Đó là cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc tiếp tục khẳng định mục tiêu độc lập dân tộc và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đã chọn từ năm 1930 là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, thực tiễn phát triển của nước ta và xu thế phát triển của lịch sử và thời đại. Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

Trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, hơn ai hết mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần cảnh giác, vững vàng về lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị; tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá của các thế lực thù địch; kiên trì thực hiện đường lối đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

C.T.A

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN