Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn

15/03/2012 - 15:45
Xuất quân huấn luyện năm 2012 của Lực lượng vũ trang Bến Tre. Ảnh: T.Chiến

Chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (công tác giải mã) đã được thực hiện trong 2 năm qua.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện Chỉ thị 07 trên địa bàn tỉnh, các cấp ủy Đảng đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát công tác này. Cơ quan thường trực Ban Quân lực đã làm tham mưu cho Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh xây dựng Kế hoạch số 1087, Hướng dẫn số 135 về việc thực hiện Chỉ thị 07, Chương trình số 1379 của Bộ CHQS tỉnh và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh về việc phối hợp thực hiện công tác giải mã; thành lập tổ công tác giải mã của tỉnh, ban hành quy chế làm việc của tổ công tác; tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 07, Kế hoạch, Hướng dẫn, Chương trình phối hợp thực hiện công tác giải mã; hướng dẫn kê khai, ghi chép các biểu mẫu số 1,2,3 đến các đối tượng là cán bộ, nhân viên chuyên trách và kiêm nhiệm thực hiện công tác giải mã, trưởng ban liên lạc các đơn vị, Thường trực Hội CCB các cấp; phối hợp cùng Ban CHQS và Hội CCB các huyện, thành phố triển khai công tác giải mã và chương trình phối hợp thực hiện công tác giải mã, hướng dẫn ghi chép biểu mẫu số 3 cho Ban CHQS và Hội CCB các xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó, Cơ quan thường trực Ban Quân lực cũng đã tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân hưởng ứng thực hiện công tác giải mã trên Đài Phát thanh và Truyền hình (PT-TH) Bến Tre, định kỳ mỗi tuần 2 lượt cho đến hết tháng 4-2012; đăng tin tuyên truyền về công tác giải mã trên Báo Chiến sĩ Bến Tre và Báo Đồng Khởi; tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Đài Truyền thanh huyện tổ chức tuyên truyền, vận động các đối tượng từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu qua các cuộc kháng chiến hưởng ứng công tác giải mã qua hệ thống phát thanh cấp huyện và xã.

Qua một năm triển khai thực hiện công tác giải mã cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và sau khi thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện công tác giải mã với Hội CCB tỉnh, bộ phận thường trực Ban Quân lực đã thu thập được 26 ký hiệu, phiên hiệu cần giải mã qua các hồ sơ lưu trữ; thu thập thông tin giải mã qua mẫu 2 của các đơn vị Trung đoàn 99; Phòng Tham mưu, Trường Quân sự; Tiểu đoàn 310, 520; Đại đội 710, Thông tin, Trinh sát, Thiết giáp và nhiều thông tin giải mã qua mẫu số 3 từ Hội CCB các cấp. Tổng hợp dữ liệu từ mẫu số 2 và số 3 vào phần mềm giải mã đơn vị, báo cáo về trên theo qui định. Để đạt được những kết quả trên, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 07, Kế hoạch, Hướng dẫn, các công văn hướng dẫn thực hiện công tác giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị của Bộ CHQS tỉnh. Cơ quan Quân sự phối hợp chặt chẽ với Hội CCB các cấp thực hiện nghiêm túc Chương trình trình số 960 ngày 22-6-2011 của Bộ Tổng Tham mưu và Trung ương Hội CCB về việc phối hợp triển khai công tác giải mã. Mỗi huyện, thành phố đều có xây dựng chương trình phối hợp phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Cơ quan thường trực Ban Quân lực làm tốt chức trách tham mưu cho Tổ Giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đài PT-TH Bến Tre tổ chức tuyên truyền, vận động các đối tượng cung cấp thông tin giải mã, cần giải mã; phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thu thập thông tin cần giải mã. Phối hợp với Ban CHQS, Hội CCB các huyện, thành phố tổ chức quán triệt tinh thần Chỉ thị 07, các nội dung được Cục Quân lực tập huấn và hướng dẫn ghi chép mẫu số 3 cho Ban CHQS và Hội CCB cấp xã.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện công tác giải mã cũng gặp không ít khó khăn. Các cơ quan chức năng là thành viên của Tổ Giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị của tỉnh (Tác huấn, Thông tin, Viết sử, Cán bộ, Chính sách, Tuyên huấn, Văn phòng) không nắm được nội dung, mục đích, yêu cầu của công tác giải mã, chưa cung cấp thông tin cho cơ quan thường trực tổng hợp báo cáo. Chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thiếu thường xuyên quan tâm, lãnh đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác giải mã; cán bộ kiêm nhiệm công tác giải mã quán triệt các công văn, hướng dẫn của trên chưa sâu nên không nắm chắc được mục đích, yêu cầu nhiệm vụ công tác giải mã. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc chưa hoàn thành việc dựng lại sơ đồ tổ chức, lập báo cáo mẫu số 2. Riêng Phòng Tham mưu, Trường Quân sự, 3 đại đội đã hoàn thành; Trung đoàn 895, Ban CHQS huyện Ba Tri có báo cáo nhưng chưa đầy đủ. Ban CHQS, Hội CCB của 8 huyện, thành phố đã phối hợp triển khai chương trình phối hợp thực hiện công tác giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị, nhưng đến nay chỉ có Ban CHQS huyện Giồng Trôm, Bình Đại thu thập được thông tin qua mẫu số 3 và báo cáo theo đúng quy định. Công tác triển khai công tác giải mã đến chi hội và hội viên (HV) Hội CCB còn chậm, còn 6/9 đơn vị huyện, thành phố chưa triển khai đến hội viên. Nguyên nhân của những yếu kém trên là do chỉ huy cơ quan, đơn vị các cấp chưa xem trọng công tác giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị; cán bộ kiêm nhiệm không nắm chắc nội dung, mục đích, tinh thần trách nhiệm không cao. Các cơ quan trực thuộc không xúc tiến việc dựng lại sơ đồ tổ chức của cơ quan, lập báo cáo mẫu số 2. Các đơn vị huyện, thành phố sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị 07; Chương trình phối hợp thực hiện công tác giải mã với Hội CCB các cấp không chủ động trong việc thu thập thông tin.

Để công tác giải mã trên địa bàn tỉnh Bến Tre hoàn thành theo đúng tiến độ quy định, trong năm 2012 các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện một số nội dung như sau:

1. Chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần xác định rõ nội dung, mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của công tác giải mã, để lãnh đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc.

2. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội, Đài PT-TH Bến Tre, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động các đối tượng từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu qua các cuộc kháng chiến tích cực hưởng ứng tham gia công tác giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội.

3. Các cơ quan, đơn vị xúc tiến việc dựng lại sơ đồ tổ chức của cơ quan và các đơn vị trực thuộc theo Hướng dẫn số 222, lập thành báo cáo qua mẫu số 2. Đồng thời chủ động trong việc thu thập thông tin giải mã đối với các đối tượng từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

4. Phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức hội thảo dựng lại sơ đồ tổ chức các đơn vị trực thuộc tỉnh đến nay đã giải thể, để làm cơ sở báo cáo mẫu số 2. Hoàn thành công tác dựng lại các đơn vị của tỉnh qua các cuộc chiến tranh đúng tiến độ quy định.

5. Phối hợp với Hội CCB các cấp đẩy mạnh công tác thu thập thông tin giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội đối với các đối tượng là HV Hội CCB, HV các Ban liên lạc, cán bộ lão thành cách mạng và các đối tượng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Công tác giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện nghĩa vụ và trách nhiệm “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đối với các thế hệ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy tinh thần cách mạng và truyền thống Đồng khởi, Lực lượng vũ trang Bến Tre quyết tâm hoàn thành công tác giải mã trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo đúng kế hoạch và tiến độ quy định.       

Thượng tá Nguyễn Viết Tình (Trưởng Ban Quân lực)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN