Thi đua “Đồng khởi mới” trong thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (kỳ 1)

05/06/2020 - 07:05

BDK - Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể các cấp tổ chức quán triệt Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi đua “Đồng khởi mới”, gắn với chủ đề Nghị quyết Tỉnh ủy hàng năm như: “Khởi động”, “Hành động”, “Tăng tốc’, “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”, “Bứt phá về đích”, đã tạo sự đồng thuận và thúc đẩy hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân.

Các cơ sở du lịch ngày càng thu hút đông đảo du khách. Ảnh: CTV

Các cơ sở du lịch ngày càng thu hút đông đảo du khách. Ảnh: CTV

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tập trung triển khai thực hiện 113 đầu việc bằng những công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể, xây dựng chương trình, kế hoạch, phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết năm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân 5 năm 2015 - 2020 tăng 7,3%/năm; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định; hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên, tạo xung lực chính trị mới cho toàn Đảng bộ bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

Các cấp, các ngành, địa phương đã tập trung triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tập trung lãnh đạo thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đồng bộ với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, đã tác động tích cực đến hoạt động sản xuất của nông dân. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, diện tích gieo trồng lúa giảm, tăng diện tích cây dừa và cây ăn trái theo hướng chuyên canh và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao sản lượng, chất lượng, hiệu quả. Các mô hình liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm được hình thành, phát triển.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển khá mạnh, hạ tầng các cụm, khu công nghiệp được đầu tư hoàn chỉnh. Khu công nghiệp Giao Long, An Hiệp và các cụm công nghiệp tỷ lệ lấp đầy đạt 100%, với nhiều dự án đã đi vào hoạt động, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo.

Thương mại, dịch vụ, du lịch được tập trung đầu tư phát triển. Hệ thống phân phối hàng hóa truyền thống và hiện đại phát triển khá tốt, với nhiều thành phần kinh tế tham gia. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được đẩy mạnh, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng phục vụ người tiêu dùng. Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục phát triển. Hoạt động du lịch phát triển khá mạnh, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được tăng cường.

Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp thoát nghèo, làm giàu được triển khai đồng bộ với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo từ 12,11% năm 2015 giảm còn 5,3% cuối năm 2019 và dự kiến cuối năm 2020 giảm còn 4,6%. Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp được đẩy mạnh. Các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và tư vấn, phát triển doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng khá nhanh. Đã tư vấn, hỗ trợ cho 403 lượt ý tưởng, dự án khởi nghiệp; hỗ trợ vốn 1.554 dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp với tổng kinh phí khoảng 1.761 tỷ đồng. Tăng trưởng kinh tế từ 5,1% năm 2015 lên 7,39% năm 2019 và thu nhập bình quân đầu người từ 27 triệu đồng năm 2015 lên 38,7 triệu đồng năm 2019.

Trong nhiệm kỳ qua, hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư và ngày càng hoàn thiện. Các công trình giao thông trọng yếu được tập trung đầu tư, hoàn thành việc xóa cầu yếu trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Xây dựng giao thông nông thôn được tập trung thực hiện, đã ban hành, triển khai đồng bộ, có hiệu quả Đề án xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020, hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm được người dân đồng tình hưởng ứng.

 (Còn tiếp)

Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN