Thi đua khen thưởng trở thành phong trào sâu rộng trong toàn xã hội

06/06/2018 - 17:10

BDK - Những năm qua, nhất là trong năm 2017, tỉnh đã thực hiện đạt, vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu; trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,23%. Kết quả đó có sự tác động mạnh mẽ từ các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) và công tác thi đua - khen thưởng (TĐ-KT).

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Hòa (Ba Tri). Ảnh: H. Hiệp

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Hòa (Ba Tri). Ảnh: H. Hiệp

Phát động sâu rộng

Tỉnh tổ chức các phong trào thi đua (TĐ) thiết thực, sâu rộng và bao quát được toàn bộ các lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội, đến với mọi tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, các đoàn thể và lực lượng vũ trang. Trên cơ sở đó, tỉnh tiếp tục thực hiện các phong trào TĐ do Chính phủ phát động, trọng tâm là phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới - NTM”, “Đồng khởi mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, gắn với phong trào “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, phong trào “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Trong các phong trào trên, nổi bật nhất là phong trào TĐ “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, gắn với phong trào TĐ “Đồng khởi mới” do UBND tỉnh phát động, đã được các cấp ngành, địa phương, người dân hưởng ứng tích cực bằng các phong trào cụ thể. Phong trào “Hội Liên hiệp Phụ nữ Bến Tre tự tin khởi nghiệp làm giàu thoát nghèo bền vững” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; phong trào “Tuổi trẻ Bến Tre chung tay xây dựng NTM và đô thị văn minh” của Tỉnh Đoàn; phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững” của Hội Nông dân; phong trào “Khu dân cư sáng - xanh, sạch đẹp, an toàn, nghĩa tình” của Hội Cựu chiến binh tỉnh… đã góp phần tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả việc xây dựng NTM tại các địa phương. Từ đó, làm cho phong trào TĐ trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn đảng, quân và dân.

Kết quả cụ thể

Trong phong trào TĐ “Đồng khởi mới” do Tỉnh ủy phát động, UBND tỉnh đã chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố tổ chức TĐ với tinh thần “đồng lòng, đồng bộ, đồng loạt”; “ngành ngành TĐ, nhà nhà TĐ”. Trong đó, tập trung vào 3 khâu đột phá với 13 đầu việc theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Chủ yếu là tăng trưởng về kinh tế, tăng thu ngân sách địa phương, xây dựng NTM, xây dựng đô thị, giao thông nông thôn, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, đời sống người dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trong xây dựng và phát triển đô thị, TP. Bến Tre TĐ thực hiện các tiêu chí (TC) đô thị loại II, đã đạt 46/59 TC. Xây dựng 3 thị trấn - đô thị loại V là thị trấn Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam đạt đô thị loại IV; trong đó, thị  trấn Mỏ Cày Nam đã đạt 36/59 TC đô thị loại IV. Có 8/20 đơn vị đạt đô thị loại V.

Về xây dựng NTM, đã phát động phong trào TĐ tập trung thực hiện từ tỉnh đến cơ sở. Công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức và phát huy vai trò làm chủ của người dân. Tích cực vận động người dân thực hiện các nhiệm vụ, phần việc của mình. Tập trung triển khai thực hiện bộ TC NTM và sổ tay hướng dẫn thực hiện giai đoạn 2016 - 2020. Xây dựng các mô hình phát triển sản xuất cho các xã đạt chuẩn NTM năm 2017 với 24 mô hình. Hiện nay, toàn tỉnh có 21 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 4 xã đạt từ 15 - 18 TC, 54 xã đạt từ 10 - 14 TC, 68 xã đạt từ 5 - 9 TC, không có xã đạt dưới 5 TC.

nâng chất phong trào

Trong hệ thống Đảng, hệ thống chính trị cũng đặc biệt quan tâm phát động các phong trào TĐ. Các cấp ủy tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, trọng tâm là xây dựng tư tưởng tiến công, năng động, sáng tạo, chống tư tưởng ngại khó, tư duy lối mòn, đề cao vai trò của cấp ủy, nhất là tinh thần trách nhiệm người đứng đầu.

Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào TĐYN, những mô hình mới, kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay, sáng tạo được quan tâm, tôn vinh và biểu dương kịp thời. Việc bình xét các danh hiệu TĐ, hình thức TĐ-KT được các cấp ngành, đơn vị, địa phương thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo đúng quy trình và tiêu chuẩn quy định. Qua đó, tạo được sự khích lệ, phấn đấu của đội ngũ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ và trong quần chúng nhân dân.

Hội đồng TĐ-KT các cấp tiếp tục được kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động. Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể tổ chức được nhiều phong trào TĐ mang ý nghĩa thiết thực. Học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về TĐ ái quốc, các cấp ủy đảng và người đứng đầu các tổ chức nâng cao vai trò lãnh đạo, phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể, làm cho phong trào TĐ-KT thật sự là phong trào của quần chúng, là sức mạnh của nhân dân, làm cho công tác TĐ-KT trở thành phong trào thật sự sâu rộng trong toàn xã hội.

Tại hội nghị tổng kết phong trào TĐYN năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đánh giá: Năm 2017, các cấp ngành, địa phương đã triển khai thực hiện tốt nhiều phong trào TĐ đúng theo tinh thần Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác TĐ-KT; Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào TĐ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Văn Tới

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN