Thị trấn Giồng Trôm tập trung nâng chất tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

07/06/2023 - 06:41

BDK - Trên cơ sở cụ thể hóa thực hiện nghị quyết (NQ) của cấp trên, thời gian qua, Đảng bộ thị trấn Giồng Trôm (huyện Giồng Trôm) đã không ngừng nỗ lực phấn đấu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, NQ Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với thực tiễn địa phương, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và xây dựng đội ngũ cán bộ tại địa phương.

Khánh thành cầu giao thông nông thôn trên địa bàn thị trấn Giồng Trôm từ nguồn vận động xã hội hóa.

Khánh thành cầu giao thông nông thôn trên địa bàn thị trấn Giồng Trôm từ nguồn vận động xã hội hóa.

Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Với vị thế là trung tâm hành chính của huyện, thị trấn Giồng Trôm đã khai thác mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương; giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, vận dụng sức mạnh tập thể, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên cũng như sự đồng thuận, sáng tạo của nhân dân, đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản mà NQ đã đề ra.

Trong đó, Đảng ủy thị trấn đã bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện NQ Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy thị trấn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để tổ chức thực hiện tốt các nội dung này. Theo đó, đưa việc thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và NQ Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vào chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm, lồng ghép chặt chẽ với thực hiện NQ đại hội đảng các cấp.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Giồng Trôm Huỳnh Văn Thương cho biết: Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy thị trấn luôn quan tâm thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong cấp ủy, chi ủy chi bộ và từng đảng viên theo tinh thần NQ Trung ương 4 (khóa XII, XIII). Trọng tâm là kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm cuối năm và những vấn đề mới phát sinh. Hàng tháng, mỗi chi bộ chọn 1 - 2 đảng viên để nhận diện 27 biểu hiện suy thoái trước tập thể chi bộ nhận xét, đóng góp. Đối với Ban Chấp hành Đảng bộ, hàng tháng, phân công 2 đồng chí cấp ủy viên tự nhận diện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thị trấn không có cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật.

Đảng ủy đã chỉ đạo tất cả đảng viên đăng ký học tập và làm theo gương Bác vào sổ tay bằng những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ được phân công, hàng quý chi ủy chi bộ nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện vào sổ tay của từng đảng viên, qua đó biểu dương những đảng viên có thành tích tiêu biểu, nổi trội. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã ra quyết định biểu dương, khen thưởng 4 tập thể và 10 cá nhân; có 2 tập thể và 2 cá nhân đã được Ban Thường vụ Huyện ủy biểu dương, khen thưởng có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ ấp, khu phố thực hiện Hướng dẫn số 02, ngày 9-3-2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy “về hướng dẫn xây dựng chi bộ ấp, khu phố trực thuộc đảng uỷ xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh toàn diện (TSVMTD)” và Kế hoạch về xây dựng chi bộ ấp, khu phố TSVMTD nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Có 100% chi bộ ấp, khu phố đăng ký xây dựng chi bộ TSVMTD và đến nay, đã có 2 chi bộ đã đạt chi bộ TSVMTD (Chi bộ Ấp 5B và Chi bộ khu phố 2), đang lập hồ sơ tự thẩm định đối với chi bộ Khu phố 1.

Nâng chất sinh hoạt chi bộ, cấp ủy

Bên cạnh đó, Đảng ủy luôn đặc biệt quan tâm việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và xây dựng đội ngũ cán bộ tại đơn vị. Kết quả hàng năm đánh giá Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, MTTQ và các đoàn thể được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, các chi bộ trực thuộc được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ nào hoàn thành nhiệm vụ.

Có thể nói, từ việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân, nhiều công trình giao thông (cầu, đường), thực hiện công tác an sinh xã hội (xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương), xây dựng, nâng chất các tiêu chí đô thị loại V (đến nay, thị trấn đã đạt 55/59 tiêu chí)… đã được triển khai, thực hiện tốt.

Theo Bí thư Đảng ủy thị trấn Giồng Trôm Huỳnh Văn Thương, hướng tới, Đảng ủy thị trấn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt NQ Trung ương 4 (khoá XI, XII, XIII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, trọng tâm là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ và phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các khối, ngành và cá nhân có liên quan.

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp uỷ, sinh hoạt chuyên đề. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư “về nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, kiên quyết sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng”.

Quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; thường xuyên quán triệt các giải pháp phòng ngừa đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Xây dựng quy hoạch cán bộ, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ theo hướng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt, lâu dài; kết hợp đào tạo bồi dưỡng với chăm lo chính sách cán bộ.

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN