Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh