Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 25-10-2020

Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 25-10-2020