Thông báo “V/v phòng chống bão số 10”

16/11/2008 - 21:24

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bến Tre, ngày 16 tháng 11 năm 2008

            Kính gửi:
                - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
                - VP. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và TKCN tỉnh;
                - Bộ chỉ huy Qquân sự tỉnh;
                - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
                - Sở Giao thông, Y tế, Bưu điện, Điện lực tỉnh;
                - Sở Giáo dục;
                - Các đoàn thể tỉnh;
                - Đài Phát thanh và TH, Báo Đồng Khởi;
                - UBND các huyện, thị.

Theo thông tin của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ thì bão số 10 có khả năng đổ bộ vào Bến Tre vào ngày 17-11-2008.

Để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh chỉ đạo:

1- Cho toàn bộ học sinh trong toàn tỉnh nghỉ học kể từ sáng ngày 17-11-2008 (thứ hai) đến khi bão số 10 đi qua;

2- Các huyện tổ chức di dời dân khỏi những nơi nguy hiểm (cồn bãi ven sông ven biển) đến nơi an toàn, thực hiện di dời xong trước 14 giờ ngày 17-11-2008.

Yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo nầy.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hiếu

Ban biên tập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN