Thông qua Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XI

10/06/2011 - 08:29

Như tin đã đưa, trong hai ngày 8 và 9-6-2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng dành cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh; trong đó có nội dung thông qua dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XI.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong, trong diễn văn khai mạc, đã nhận định: Các văn kiện thông qua Đại hội XI là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta; khẳng định và quyết tâm tiến lên theo mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” - con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; là sự tiếp tục khẳng định, hoàn thiện và phát triển quan điểm, đường lối của Đảng ta theo tư tưởng đổi mới; xác định mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân tộc ta trong giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng và không ít khó khăn, thách thức của cách mạng nước ta từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Các văn kiện Đại hội không chỉ là sự tổng kết lý luận và thực tiễn sâu sắc quá trình cách mạng Việt Nam, mà còn bổ sung, phát triển nhiều vấn đề mới, với những quyết sách quan trọng cho sự phát triển của đất nước ta, dân tộc ta không chỉ 5 năm, 10 năm, đến giữa thế kỷ XXI mà cho cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Do vậy, việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI theo chỉ đạo của Bộ Chính trị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011, là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị. Quan điểm chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết lần này là phải gắn tiếp thu đường lối, quan điểm đổi mới nêu trong các văn kiện với việc vận dụng, cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp thật cụ thể, thiết thực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành và thể hiện quyết tâm chính trị cao, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, hành động cụ thể. Đối với dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đại biểu tập trung nghiên cứu, đóng góp để Chương trình hành động thật sự là sản phẩm trí tuệ của toàn Đảng bộ. 

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh, Quy hoạch tổng thể về kinh tế - xã hội của tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt…, Tỉnh ủy xây dựng Chương trình hành động gồm những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện như: Lãnh đạo tổ chức triển khai quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Đồng Khởi mới” trong toàn Đảng bộ, quân, dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Tích cực huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững. Nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường lãnh đạo an ninh - quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội; tích cực, chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đổi mới và tăng cường công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tăng cường hoạt động của bộ máy chính quyền và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy Đảng, các cấp, các ngành nhất là bí thư cấp ủy và thủ trưởng các đơn vị cần nâng cao trách nhiệm trong việc cụ thể hóa triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết…

Ngày 9-6-2011, Hội nghị đã thông qua dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN