Thông qua Luật Ngân hàng Nhà nước và Tổ chức tín dụng

18/06/2010 - 10:05

Quốc hội vừa thông qua Luật về Ngân hàng Nhà nước và Tổ chức tín dụng với đa số đại biểu tán thành (84,79%). Theo đó, Ngân hàng Nhà nước là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng Trung ương của nước CHXHCN Việt Nam.

Thống đốc Ngân hàng quyết định việc sử dụng các công cụ bao gồm tái cấp vốn, lãi suất, tỷ giá hối đoái, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ, biện pháp khác để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định của Chính phủ. Trong trường hợp thị trường tiền tệ có diễn biến bất thường, Ngân hàng Nhà nước qui định cơ chế điều hành lãi suất áp dụng trong quan hệ giữa các tổ chức tín dụng với nhau và với khách hàng, các quan hệ tín dụng khác.
Luật có hiệu thực thi hành từ ngày 1-1-2011.
Còn Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi) được thông qua gồm 10 chương với 163 điều, qui định cụ thể về cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản; cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng; các qui định chung đối với tổ chức tín dụng là công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn; chấm dứt cấp tín dụng, xử lý nợ, miễn, giảm lãi suất… Theo luật, một cổ đông là cá nhân không được sở hữu vượt quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. Một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng, trừ một số trường hợp.
Luật này cũng có hiệu lực thi hành từ 1-1-2011.


 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN