Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo một số vấn đề về kinh tế-xã hội

14/02/2008 - 21:27

Ngày 14/2, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chuyển hơn 46 tỷ đồng còn lại thuộc nguồn vốn Chính phủ vay nước ngoài để thực hiện Dự án Xây dựng cơ sở vật chất cho Hệ thống Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm ( Bộ Tư pháp) sang tiếp tục thực hiện trong năm 2008.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện Dự án để hoàn thành kế hoạch được giao và Thỏa ước tín dụng với nước ngoài.

* Về đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH.91C ( Cao Bằng), ngày 14/2, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Cao Bằng trong kế hoạch 2 năm 2009 và 2010 để thực hiện dự án này theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

* Ngày 14/2, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chưa thực hiện trong năm 2008 việc thu hồi 85 tỷ đồng mà tỉnh Đồng Tháp đã được tạm ứng từ ngân sách trung ương ; yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm hoàn trả ngân sách trung ương số vốn được tạm ứng nêu trên trong kế hoạch 2 năm 2009 và 2010 theo đúng quy định.

* Ngày 14/2, tại Công văn số 230/TTg-QHQT, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục Dự án "Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang" với tổng vốn đầu tư là 12.918.870 USD, trong đó vốn vay ODA là 8.579.446 USD, vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ Na Uy. Vốn đối ứng là 4.339.424 USD được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh An Giang theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Ngân sách Trung ương cấp phát lại 100% vốn vay.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, ra quyết định đầu tư Dự án theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả sử dụng vốn vay cho Dự án./.

Theo ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN