Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: Từng bước sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành, trao đổi thông tin

30/11/2007 - 15:49
Củng cố, tăng cường bộ phận cán bộ chuyên trách làm công tác thông tin, báo cáo

Để từng bước khắc phục tình trạng phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước còn hình thức; phương thức gửi và nhận báo cáo còn lạc hậu, phụ thuộc nhiều vào giấy tờ hành chính, ngày 29/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Chỉ thị chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời

 

Thủ tướng Chính yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chấn chỉnh và đổi mới việc thực hiện công tác thông tin, báo cáo; tăng cường công tác phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin với các Bộ, ngành và địa phương khác; bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời, phục vụ có hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ từ trung ương đến địa phương.

 

Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định hiện hành; coi kết quả chấp hành chế độ thông tin, báo cáo là một tiêu chí đánh giá chất lượng công tác; kiểm điểm xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức không chấp hành hoặc thực hiện không nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

 

Văn bản điện tử từng bước thay thế văn bản giấy

 

Thực hiện kết nối mạng máy tính của các Bộ, ngành và địa phương với Văn phòng Chính phủ để gửi, trao đổi, xử lý văn bản theo yêu cầu tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

 

Cung cấp đầy đủ thông tin trên Trang tin điện tử, mạng tin học diện rộng của cơ quan hành chính nhà nước về các văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cần lấy ý kiến đóng góp của nhân dân; thông tin chỉ đạo điều hành và chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách. Tổ chức chuyên mục tiếp nhận ý kiến đóng góp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trên Trang tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND cấp tỉnh.

 

Khẩn trương triển khai các giải pháp phát t

Website Chính phủ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN