Thực hiện đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ

24/10/2007 - 10:08
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trao đổi với các đại biểu tại buổi làm việc.

Sáng 23-10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã làm việc với Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng Bí thư biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Ban Tổ chức Trung ương và đội ngũ làm công tác tổ chức ở các cấp ủy đã đạt được trong thời gian qua.

 

Tuy nhiên, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng chỉ ra một số yếu kém, hạn chế trong công tác tổ chức Đảng. Đó là việc xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức chưa đạt yêu cầu tinh gọn, hiệu quả; bộ máy còn cồng kềnh, chồng chéo, quan liêu, trách nhiệm không rõ, hiệu lực, hiệu quả thấp.

 

Nhiều khuyết điểm, yếu kém trong công tác cán bộ chậm được khắc phục, nhất là quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, thực hành dân chủ và chế độ trách nhiệm công tác; chậm đổi mới cơ chế, phương pháp và quy trình đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; chưa kiên quyết và thiếu những quy chế có hiệu lực để sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, thay thế kịp thời những cán bộ yếu kém về phẩm chất và năng lực, để công việc trì trệ.

 

Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng từ nay đến cuối nhiệm kỳ còn hết sức nặng nề, đòi hỏi sự phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa từ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến các cấp ủy, tổ chức Đảng, cũng như toàn thể các cơ quan, tổ chức cấp ủy các cấp. Ban Tổ chức Trung ương cần tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể của công tác tổ chức xây dựng Đảng đã được bàn tại Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại thành phố Hồ Chí Minh tháng 9-2007 như:

 

Cùng với việc tổ chức thực hiện các nghị quyết Trung ương, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, cần nghiên cứu, tham mưu tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và của hệ thống chính trị, trong đó tập trung xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy, cơ chế vận hành, lề lối làm việc, tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa, quy chế hóa nguyên tắc tập trung dân chủ và các nguyên tắc, tổ chức, hoạt động của Đảng, hoàn thiện quy chế, quy trình về công tác tổ chức, bảo đảm mở rộng và phát huy dân chủ trong Đảng.

 

Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Cần tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần đổi mới. Cần tiếp tục quán triệt và thực hiện đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán

Theo SGGP

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN