Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”

10/08/2022 - 11:09

BDK - Ngày 1-8-2022, UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 4978 về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025”.

Đường nông thôn mới ở xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm

Đường nông thôn mới ở xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện NTM nâng cao, TP. Bến Tre hoàn thành nâng cao chất lượng tiêu chí xã NTM; 5 huyện gồm: Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú, Châu Thành, Bình Đại đạt chuẩn NTM; có ít nhất 80% xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên; có ít nhất 40% xã đạt chuẩn NTM nâng cao và mỗi huyện, thành phố có 1 xã NTM kiểu mẫu. Đặc biệt xây dựng 2 xã thí điểm là Phú Lễ (huyện Ba Tri), Giao Long (huyện Châu Thành) vừa đạt tiêu chí NTM theo Bộ tiêu chí của Trung ương vừa gắn với yêu cầu của tỉnh như khu dân cư tập trung, vùng sản xuất tập trung, nghĩa trang nhân dân.

Việc thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và hoạt động của các cụm, khối thi đua từ nay đến năm 2025. Nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua phải phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn ở từng địa phương, cơ sở. Gắn triển khai phong trào thi đua với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” tránh trùng lặp, chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện; phát huy được nhiều sáng kiến, sáng tạo và các nguồn lực trong nhân dân. Việc phát hiện, công nhận, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích và các xã, huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu phải thực chất, khách quan, kịp thời tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua, tránh chạy theo thành tích nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM.

Để đạt được mục tiêu “Nông thôn khang trang, xóm ấp văn minh; nông nghiệp bền vững, sản xuất tập trung, nông dân tri thức, đời sống sung túc; quản lý thông minh, dân chủ tiến bộ”, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung sau: Các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua. Tập trung xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Tổ chức phong trào thi đua hàng năm phải có nội dung cụ thể. Các cơ quan tham mưu hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả phong trào thi đua “Đồng khởi mới” xây dựng NTM gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, đặc biệt, vận động người dân tham gia tích cực “Ngày Chủ nhật NTM”.

Gắn kết quả xây dựng NTM với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ngành, đơn vị. Kịp thời tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực, có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM, đồng thời nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay để học tập và làm theo.

UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện những chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất để góp phần xã hội hóa xây dựng NTM. Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với những lợi ích được thụ hưởng khi đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp. Có kế hoạch cụ thể trong việc thực hiện các tiêu chí NTM cho cả giai đoạn và từng năm. 

       Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN