Thực hiện tốt công tác dân vận theo Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

03/11/2007 - 13:59
Hồ Chủ tịch ở Đông Khê (1950) - Ảnh: Vũ Năng An

Trong kho tàng di sản tinh thần to lớn mà chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta, tư tưởng về dân vận và công tác dân vận giữ vị trí quan trọng. Việc nghiên cứu, học tập, phổ biến và khai thác những giá trị tư tưởng vô giá này có ý nghĩa chiến lược to lớn trong công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân .


Trong thời phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, việc quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và công tác dân vận, đồi hỏi chúng ta phải giaỉ quyết tốt một số vấn đề sau:

Trong kho tàng di sản tinh thần to lớn mà chủ tịch Hò Chí Minh để lại cho chúng ta, tư tưởng về dân vận và công tác dân vận giữ vị trí quan trọng. Việc nghiên cứu, học tập, phổ biến và khai thác những giá trị tư tưởng vô giá này có ý nghĩa chiến lược to lớn trong công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân .


Trong thời phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, việc quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và công tác dân vận, đồi hỏi chúng ta phải giaỉ quyết tốt một số vấn đề sau:


1.Nhận thức đúng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và công tác dân vận.


Thấm nhuần sâu sắc quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về vai trò quần chúng nhân dân trong lịch sử, kế thừa và phát triển những tinh hoa văn hoá nhân loại và những giá trị tốt đẹp của truyền thống dân chủ Việt Nam , trong suốt tiến trình cách mạng, Hồ Chí Minh đã đề ra và nhất quán thực hiện tư tưởng dân vận và công tác dân vận. Chính vì vậy, cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh đã thu được những thành tựu to lớn: Nước nhà thống nhất, giang sơn thu về một mối, cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội; sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh đã thu được kết quả to lớn, có ý nghĩa lịch sử.


Cách đây 56 năm, với b

GS. TS Dương Xuân Ngọc - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia- Bài viết riêng cho Báo Đồng Khởi.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN