Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua năm 2017

12/12/2016 - 07:24

Năm 2016, tỉnh phát động phong trào thi đua (PTTĐ) thiết thực trên toàn bộ các lĩnh vực đời sống xã hội, trong các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang, trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Ngay từ đầu năm, tỉnh đã tổ chức triển khai và tiếp tục thực hiện tốt các PTTĐ trọng tâm như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Đồng khởi mới”; “Quyết thắng”; “Hội Cựu chiến binh gương mẫu”; “Dạy tốt, học tốt”; “Cải cách hành chính”… Đặc biệt là các PTTĐ ngắn hạn lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, PTTĐ Toàn dân dự trữ nước ngọt đề phòng hạn mặn xâm nhập cho năm sau đã được các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, sôi nổi, thiết thực và hiệu quả.

Đại biểu dự lễ công bố xã Quới Sơn (Châu Thành) đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong PTTĐ “Cả nước chung sức xây dựng NTM, qua triển khai thực hiện, nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân chuyển biến tích cực. Tổng vốn huy động các nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2016 đạt 2.007,9 tỷ đồng. Đến cuối năm 2016 công nhận thêm 9 xã đạt chuẩn NTM; nâng tổng số đến nay toàn tỉnh có 20 xã đạt 19 tiêu chí, trong đó có 19 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Chất lượng các tiêu chí được nâng lên, tạo nền tảng khá vững chắc để phấn đấu xây dựng xã NTM trong những năm tiếp theo. Việc tổ chức thi đua theo cụm, khối đã mang lại những kết quả thiết thực, tạo ra các PTTĐ sôi nổi giữa các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Công tác khen thưởng đối với tập thể nhỏ, nhân viên, nông dân, công nhân, người lao động trực tiếp và công chức, viên chức luôn được quan tâm chú trọng, với tỷ lệ ngày càng tăng, đã tạo được sự khích lệ, phấn đấu cho đội ngũ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ và cho quần chúng nhân dân.

Hiện nay, tỉnh mới nhận 382 hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến của các huyện chuyển lên, đang được tập trung thẩm định, hoàn tất hồ sơ sớm trình về Trung ương. Việc thực hiện Nghị định số 56 của Chính phủ về việc phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng được các cấp, các ngành tích cực tổ chức thực hiện. Tính đến nay đã có 4.394 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Theo ông Hồ Văn Hiền - Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: một số cấp ủy, chính quyền ở địa phương, đơn vị thiếu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, việc tổ chức phát động PTTĐ còn hình thức, qua loa, tổ chức thi đua chuyên đề chưa đúng thực chất. Còn một ít địa phương, đơn vị trong xét khen thưởng còn nể nang, chạy theo số lượng, không đảm bảo chất lượng, lãnh đạo chiếm tỷ lệ cao. Công chức làm công tác thi đua, khen thưởng nhiều nơi không ổn định.

Để PTTĐ hiệu quả, trong năm 2017, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh sẽ tiếp tục phát hiện các mô hình, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới để xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng, tạo sự lan tỏa thành PTTĐ, phong trào hành động cách mạng thiết thực. Tổ chức bình chọn, suy tôn các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong PTTĐ để biểu dương, khen thưởng kịp thời. Đẩy mạnh PTTĐ “Đồng khởi mới”, cải cách hành chính để các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân khơi dậy lòng yêu nước, tính năng động, sáng tạo, cần cù trong lao động.

Bài, ảnh: T.Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN