Tiến độ cụ thể hóa thực hiện 18 văn bản Nghị quyết Ðại hội XI Ðảng bộ tỉnh

13/12/2021 - 06:11

BDK - Năm 2021, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch (KH) phân công cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 18-1-2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, gồm 17 đầu việc với 18 văn bản, có xác định cụ thể thời gian thực hiện, hoàn thành và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy.

Tập trung thực hiện các dự án đô thị. Ảnh: H. Hiệp

Tập trung thực hiện các dự án đô thị. Ảnh: H. Hiệp

Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày 20-10-2020 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số (CĐS) tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đến nay đã có 18 đơn vị cấp tỉnh và 9 đơn vị cấp huyện, thành phố đã có KH cụ thể triển khai. UBND tỉnh đã ban hành KH về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện CĐS trong quản lý và trong dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025. Đã ban hành Chương trình CĐS ngành y tế giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Riêng lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đã ban hành KH triển khai đề án hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường. Đồng thời, đã ban hành KH triển khai thực hiện Đề án CĐS sử dụng vốn ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác trong từng thời kỳ trung hạn. Quyết định phê duyệt KH hỗ trợ CĐS 1.000 doanh nghiệp năm 2021 - 2022 với chủ đề “CĐS - Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn”; KH thực hiện Bộ chỉ số CĐS cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh; KH thực hiện thí điểm CĐS cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; KH đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025; KH đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CĐS tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; KH truyền thông triển khai thực hiện Đề án CĐS trên địa bàn tỉnh.

Đối với Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 18-1-2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đã theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện KH số 52-KH/TU của BTV Tỉnh ủy phân công nhiệm vụ cụ thể hóa Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ”. Đến nay, đã ban hành 11/18 văn bản, 3/18 văn bản đang hoàn thiện dự thảo, 4/18 văn bản chờ hướng dẫn của Trung ương.

Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về phát triển tỉnh về hướng Đông giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, ngày 30-6-2021, UBND tỉnh ban hành KH số 3686/KH-UBND để thực hiện. Hiện các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã tổ chức triển khai lồng ghép vào nội dung KH, chương trình, đề án thuộc ngành, lĩnh vực để thực hiện. Đồng thời, tỉnh đang kiện toàn lại Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc để thống nhất quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ, UBND tỉnh đã ban hành KH về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện tốt vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH), gắn kết thực hiện các nội dung xây dựng con người Bến Tre với các tiêu chuẩn đã được quy định trong phong trào TDĐKXDĐSVH. Tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện KH này của các ngành, địa phương gắn với thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH. Hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tham mưu triển khai.

Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 21 dự án (DA) đã được thông qua Nghị quyết HĐND tỉnh về phương án đề xuất DA. Trong đó, có 4 DA án đã chọn nhà đầu tư với tổng diện tích là 213ha, 1 DA đã thực hiện bước sơ tuyển, đang lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư; 11 DA đã hoàn thành đến bước phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, đang hoàn chỉnh lại quy trình chọn lựa nhà đầu tư theo Luật Đầu tư 2020; 4 DA chưa phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và 1 DA đang tổ chức lập quy hoạch phân khu. Hiện các địa phương đang lập thủ tục trình xin chủ trương lập điều chỉnh tổng thể các đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị, làm cơ sở tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt.

Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Để thực hiện, UBND tỉnh đã ban hành KH về xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn với phát triển chuỗi giá trị nông sản chủ lực tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Hiện nay, các ngành, địa phương đang khẩn trương tiếp tục triển khai thực hiện, trong đó ngành nông nghiệp đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng tài liệu tuyên truyền. Khẩn trương xây dựng thí điểm vùng sản xuất nông nghiệp, gắn với phát triển chuỗi giá trị tập trung cho 6 nhóm sản phẩm chủ lực của tỉnh có quy mô phù hợp với từng loại hình sản xuất, gồm: cây dừa, cây bưởi da xanh, cây giống - hoa kiểng, con tôm, con bò, con heo. Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp tập trung với quy mô lớn theo hướng bền vững gắn vơi liên kết tiêu thụ, chế biến sản phẩm nông nghiệp và thương mại. Ngoài ra, ngành nông nghiệp đang phối hợp với các đơn vị xây dựng dự thảo các KH hỗ trợ phát triển xây dựng mã số vùng trồng, chỉ dẫn địa lý đảm bảo truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng 2030.

Xây dựng vùng sản xuất 750ha cây ăn trái chôm chôm, sầu riêng, xoài, gắn phát triển chuỗi giá trị giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Đảng ủy Quân sự tỉnh ban hành KH số 54 thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU của BTV Tỉnh ủy gắn với thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về thực hiện nhiệm vụ diễn tập năm 2021; ban hành 1 nghị quyết, 1 chỉ thị, 13 KH và 1 công văn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 02-CT/TU của BTV Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên; xây dựng KH cụ thể hóa thực hiện sát với tình hình thực tế và nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Đồng thời, bổ sung vào nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm nhằm triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 9-12-2020 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác phối hợp, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát triển khai đến ủy ban kiểm tra các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm 5% tỷ lệ đảng viên vi phạm đến mức thi hành kỷ luật, theo phương châm “không có vùng cấm, không ngoại lệ”, với quan điểm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, xem xét kỷ luật phải công minh, chính xác, kịp thời và công khai kết quả xử lý.

Chương trình số 07-CTr/TU ngày 22-1-2021 của BTV Tỉnh ủy về phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn 2020 - 2025, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành KH để cụ thể hóa thực hiện trong toàn lực lượng. Cấp ủy, lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc và đảng ủy, lãnh đạo công an các huyện, thành phố đều xây dựng KH cụ thể hóa thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ. Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành KH phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn 2020 - 2025. Nhìn chung, qua theo dõi, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã xây dựng KH cụ thể hóa thực hiện, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình số 07-CTr/TU; vai trò của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân được nâng lên, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN