Tiếp bước những chặng đường vẻ vang

18/08/2010 - 08:10
Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn - Thứ trưởng Bộ Công an (thứ tư, từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh và Công an Bến Tre (đầu năm 2010). Ảnh: T.Liêm

Ra đời trong Cách mạng Tháng Tám 1945, được sự quan tâm, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, được nhân dân hết lòng thương yêu đùm bọc, giúp đỡ, lực lượng Công an nói chung và lực lượng CAND tỉnh nhà đã lao ngay vào cuộc chiến đấu mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng CAND đã làm nòng cốt trong cuộc đấu tranh chống phản cách mạng, đập tan các cơ quan đàn áp của địch, tiến hành bóc gỡ nhiều tổ chức phản động, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và thành quả cách mạng.

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng CAND đã cùng với quân và dân cả nước nhất tề đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Với tinh thần “cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”, lực lượng CAND đã anh dũng tiến công tiêu diệt  địch, diệt ác, phá tề, trừ gian, trấn áp bọn mật thám, phản động, tình báo, gián điệp nguy hiểm, tổ chức nhiều trận đánh ngay trong lòng địch… Trải qua 9 năm kháng chiến đầy gian khổ, hy sinh, lực lượng CAND luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm chiến đấu, lập nhiều chiến công thầm lặng nhưng vô cùng oanh liệt, đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động gián điệp, do thám của thực dân Pháp xâm lược, đập tan âm mưu hoạt động đảo chính lật đổ chính quyền của các thế lực tay sai phản động, bảo vệ tuyệt đối an toàn khu căn cứ địa cách mạng và cơ quan đầu não của Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản, cuộc sống của nhân dân. Qua công tác, chiến đấu, nhiều cán bộ, chiến sĩ CAND nêu cao khí phách, kiên cường, dũng cảm, lập công xuất sắc, thể hiện rõ bản chất truyền thống tốt đẹp của CAND Việt Nam.

Sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai ráo riết tuyển chọn, huấn luyện, sử dụng bọn tình báo, gián điệp cài cắm vào những địa bàn quan trọng về chính trị, kinh tế, quân sự; chúng tung hàng trăm toán gián điệp, biệt kích móc nối với bọn phản động trong nước hòng gây chia rẽ, bạo loạn, lật đổ chính quyền cách mạng; sử dụng bọn tình báo, gián điệp, đặc vụ tiến hành các hoạt động chống phá công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế ở miền Bắc.

Trước tình hình đó, lực lượng CAND đã nhanh chóng chuyển hướng tổ chức và hành động, tiến hành đấu tranh dập tắt các nhen nhóm phản động và hoạt động gây bạo loạn của bọn phản cách mạng, góp phần giữ vững ANTT, bảo vệ miền Bắc XHCN.

Ở miền Nam, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương Cục và các cấp uỷ đảng, lực lượng an ninh miền Nam  và lực lượng an ninh Bến Tre đã phát động sâu rộng phong trào “bảo mật, trừ gian” phối hợp với lực lượng vũ trang trên khắp các chiến trường trừ gian, diệt ác, đánh tận vào sào huyệt của Mỹ, nguỵ, bảo vệ cơ sở, bảo vệ căn cứ cách mạng, trấn áp gián điệp, phản động, tề điệp, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược “chiến tranh đơn phương”, “chiến tranh đặc biệt”, “chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi, cách mạng nước ta chuyển sang thời kỳ mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước bên cạnh những thuận lợi, đang đứng trước những khó khăn thách thức mới, hậu quả chiến tranh để lại rất nặng nề. Mặt khác, đế quốc Mỹ và các thế lực thù địch vẫn chưa bỏ dã tâm thôn tính Việt Nam bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, xóa bỏ CNXH ở Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp, lực lượng CAND đã chủ động nắm tình hình, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và  hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, giữ vững ANTT ổn định chính trị, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, được sự  thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an nói chung và CAND tỉnh nhà nói riêng đã vượt qua muôn vàn  khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công xuất sắc, viết nên truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam; đó là: CAND tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam; với Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Suốt đời chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vì ANTT như đồng chí cố Tổng Bí thư Lê Duẩn nói: Đảng giao cho công an nhiệm vụ bảo vệ Đảng, công an phải thấy Đảng giao vận mệnh của Đảng cho mình. Vì vậy, Đảng chọn công an trong những người trung thành nhất, chỉ biết còn Đảng thì còn mình. Công an của ta còn là công an của dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào dân để làm việc và chiến đấu thắng lợi.

Để tiếp bước những chặng đường vẻ vang của công an nhân dân Việt Nam và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH trong giai đoạn mới, lực lượng công an các cấp trong tỉnh phải chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, họat động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, không để xảy ra đột biến, bất ngờ; chủ động phòng ngừa và tích cực đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong đó, phải tập trung xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân lao động; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có năng lực thực tiễn, vững chắc, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, toàn tâm, toàn ý vì nước quên thân, vì dân phục vụ, dám xả thân vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân  để mãi mãi xứng đáng với bản chất, truyền thống tốt đẹp của người chiến sĩ CAND Việt Nam theo 6 điều Bác Hồ dạy.

 

 

Huy Phục

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN