Tiếp tục đổi mới hoạt động khoa học công nghệ

22/12/2011 - 17:08

Năm 2011, Sở Khoa học và Công nghệ sử dụng kinh phí đạt 100% chỉ tiêu được giao (16,3 tỷ đồng). Trong đó, kinh phí sự nghiệp khoa học là 14,3 tỷ đồng, kinh phí đầu tư phát triển 2 tỷ đồng và Trung ương hỗ trợ triển khai 6 dự án cấp Bộ, 1 dự án hợp tác quốc tế là 2,945 tỷ đồng.

Thay đổi máy bóc vỏ cacao của cơ sở Phú Bình (xã Phú Túc -
Châu Thành). Ảnh: H.H

 

Năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành các văn bản về quản lý nhà nước, các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực; huy động nhiều nguồn lực tham gia các hoạt động nghiên cứu, triển khai và ứng dụng có hiệu quả các thành tựu KH&CN. Cụ thể, đã thu hút 1 dự án hợp tác quốc tế, 6 dự án cấp Bộ và 1 dự án cấp trường viện, với tổng số tiền 2,945 tỷ đồng. Số lượng đề tài, dự án được tuyển chọn, xét duyệt đề cương từ nguồn ngân sách sự nghiệp KH&CN của tỉnh giảm 1,8% so với năm 2010, do Sở KH&CN đã chủ động cắt giảm các đề tài, dự án chưa thật sự cần thiết và không trực tiếp tạo ra sản phẩm hàng hóa. Công tác nghiệm thu, kiểm tra đề tài, dự án thực hiện vượt 9% so với chỉ tiêu kế hoạch và giữ vững so với cùng kỳ năm 2010. Hoạt động triển khai, ứng dụng tiến bộ KH&CN được thực hiện có trọng tâm, gắn kết chặt chẽ với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Các đề tài, dự án được triển khai thực hiện đúng tiến độ và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2010. Thông tin KH&CN đã từng bước nâng cao chất lượng, số lượng và đa dạng hóa hình thức cung cấp thông tin. Việc đổi mới thiết bị công nghệ và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, xây dựng và quảng bá thương hiệu được các doanh nghiệp chú trọng thực hiện, trong đó việc triển khai 2 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới thiết bị công nghệ thực hiện đạt 120%. Các tiêu chuẩn đo lường chất lượng thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Dịch vụ có bước phát triển khá, tập trung nghiên cứu chế biến một số sản phẩm có giá trị kinh tế cao, ứng dụng công nghệ giá thành rẻ trong xử lý và cấp nước sinh hoạt, nước thải, xử lý môi trường. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện tốt, tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp phát triển. Cơ sở vật chất, kỹ thuật KH&CN được quan tâm đầu tư. Mối quan hệ hợp tác quốc tế được tăng cường trong các lĩnh vực nghiên cứu phát triển nông nghiệp, thủy sản, năng lượng, quản lý và bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, hoạt động KH&CN chưa bắt kịp và đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc chuyển giao kết quả nghiên cứu KH&CN mới vào sản xuất, đời sống chưa nhiều. Các thành phần kinh tế, đặc biệt là doanh nghiệp chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của công nghệ như: nhân lực, thông tin và tổ chức; mối quan hệ gắn kết giữa nhà khoa học và doanh nghiệp... Để hoạt động KH&CN năm 2012 đạt hiệu quả cao hơn, Sở sẽ tiếp tục đổi mới chất lượng hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường hoạt động KH&CN cơ sở, tạo ra nhiều mô hình ứng dụng có hiệu quả cao.

KHCN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN