Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Ðảng

01/08/2008 - 13:44

78 năm qua, tuy tên gọi, cơ cấu tổ chức và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo có những thay đổi, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Ðảng trên trận địa tư tưởng, văn hóa, khoa học, giáo dục về cơ bản là thống nhất và xuyên suốt.

Ngày 3-2-1930, Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước mấy ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Ngay sau đó, Ðảng thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, coi đó là mặt trận hàng đầu để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, về Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Ðảng. Nhân ngày Quốc tế đỏ 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Ðảng phát hành tài liệu "Ngày Quốc tế đỏ mồng 1-8", lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-viết. Trong cao trào cách mạng 1930 - 1931, đỉnh cao là Xô-viết Nghệ Tĩnh và kể cả khi cuộc đấu tranh oanh liệt này bị kẻ thù dìm trong biển máu, những cán bộ tuyên truyền của Ðảng vẫn gan góc chiến đấu, đưa đường lối của Ðảng đến với quần chúng công nông, thắp lên trong họ niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng cộng sản, vào thắng lợi ngày mai của Ðảng, của dân tộc. Nhiều cán bộ tuyên truyền đã cùng đồng chí, đồng bào mình biến nhà tù đế quốc thành trường học đấu tranh cách mạng; biến nhà máy, hầm mỏ, đồng ruộng, rừng núi thành nơi rèn luyện ý chí chiến đấu, nơi gắn kết máu thịt mang tính sống còn giữa Ðảng với nhân dân. Truyền thống vẻ vang đó tiếp tục được phát huy cao độ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, động viên toàn Ðảng, toàn dân nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chân lý "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", đánh thắng mọi kẻ thù hung bạo, thu giang sơn về một mối, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong suốt 78 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, Ðảng ta luôn coi công tác tuyên truyền, cổ động, giáo dục là lĩnh vực hàng đầu; là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Ðảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Ðảng và của chế độ. Năm 2000, Bộ Chính trị T.Ư Ðảng (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng, văn hóa của Ðảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư và Ban Khoa giáo T.Ư hợp nhất thành Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Bí thư T.Ư Ðảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Ðảng.

78 năm qua, tuy tên gọi, cơ cấu tổ chức và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo có những thay đổi, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Ðảng trên trận địa tư tưởng, văn hóa, khoa học, giáo dục về cơ bản là thống nhất và xuyên suốt. Ðội ngũ cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo T.Ư nói riêng, ngành tuyên giáo cả nước nói chung không ngừng nỗ lực phấn đấu, ngày càng hùng hậu, ngày càng trưởng thành, "vừa hồng vừa chuyên", luôn phát huy truyền thống vẻ vang của Ðảng, của dân tộc, của ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với tấm Huân chương Sao Vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác mà Ðảng

Nguồn ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN