Tiếp tục phát triển kinh tế thị trường, ổn định đời sống xã hội

07/10/2008 - 08:47

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) vừa kết thúc ngày 4-10 sau 3 ngày làm việc khẩn trương. Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng các báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2008; định hướng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009 và nhất trí thông qua kết luận của hội nghị về các vấn đề trên.

Phát biểu tại phiên bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lưu ý rằng, mục tiêu tổng quát đặt ra cho năm 2009 là tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát, bảo đảm ổn định dần kinh tế vĩ mô, chăm lo tốt an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng hợp lý, bền vững, nâng cao hiệu quả hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2006-2010 do Đại hội X của Đảng đề ra. Các cấp phải tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chính sách tiền tệ, tín dụng và chính sách tài khóa để kiềm chế lạm phát, thúc đẩy đầu tư phát triển kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu… Phải sâu sát, nắm bắt thực tiễn cuộc sống, giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền nhà nước các cấp, xây dựng một đội ngũ cán bộ tài đức vẹn toàn.

P.V.T

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN