Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt

13/12/2011 - 16:01

Từ Đại hội VII của Đảng đến nay, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, như:

Nghị quyết Trung ương 3 khóa VII; các nghị quyết Trung ương 3, Trung ương 6 (lần 2), Trung ương 7 khóa VIII; Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX; các nghị quyết Trung ương 3,4,5,6 khóa X… Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã có các nghị quyết, chỉ thị cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương trong lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Sau khi tiếp thu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VIII đã ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các nghị quyết đã được triển khai thực hiện và tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm tăng cường công tác lãnh đạo.

Năm 2011 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung quyết liệt, sớm ban hành ba nghị quyết chuyên đề, hai chỉ thị và chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh ban hành 10 đề án để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa IX; đồng thời lãnh đạo cấp ủy các cấp thực hiện Nghị quyết năm 2011 của Tỉnh ủy đạt kết quả khá tốt: Tốc độ tăng trưởng (GDP) đạt 8,74%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13%; thu nhập bình quân đầu người 23,7 triệu đồng, tăng 37,7% so với năm 2010; giải quyết việc làm cho 26.218 lao động, đạt 114% kế hoạch; đã xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng 3.506/4.000 căn nhà cho hộ nghèo theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai quán triệt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyển từ việc thực hiện cuộc vận động sang giai đoạn đẩy mạnh việc học tập và làm theo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, trong cán bộ, đảng viên, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tập trung chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần các nghị quyết Trung ương khóa X. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiếp tục được nâng lên. Tỉnh ủy lãnh đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ sau đại hội đảng bộ, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Các cấp ủy đã tổng kết thực hiện Nghị quyết số 42 và Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác quy hoạch cán bộ, luân chuyển cán bộ; xây dựng quy hoạch ban chấp hành đảng bộ (quy hoạch A1) và kế hoạch luân chuyển cán bộ để rèn luyện năng lực thực tiễn, nhằm chủ động phục vụ nhân sự chuẩn bị cấp ủy nhiệm kỳ mới đạt chất lượng tốt hơn. Trong năm, đã đưa đi đào tạo 1.857 cán bộ, bồi dưỡng 2.669 cán bộ; điều động, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 61 cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý. Tập trung cao cho công tác phát triển đảng viên mới (toàn tỉnh đã kết nạp 2.614/2.500 đảng viên, đạt 105,84% so Nghị quyết đề ra). Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát được tập trung chỉ đạo thực hiện. Qua kiểm tra đã giúp các cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Tuy nhiên, cũng còn một số đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm dẫn đến sai phạm phải thi hành kỷ luật. Các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã quyết định thi hành kỷ luật 154 đảng viên (giảm 17,6% so với cùng kỳ), bằng các hình thức: khiển trách 83, cảnh cáo 59, cách chức 5, khai trừ 7, quyết định xóa tên và cho ra khỏi đảng 76 trường hợp.

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng gắn với việc kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời gian tới cần:

- Xác định rõ nhiệm vụ xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta hiện nay.

- Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Xây dựng quy chế, quy định rõ để kiểm tra, giám sát cán bộ, nói đi đôi với làm, cán bộ phải gương mẫu trong việc làm, trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, nêu gương trước nhân dân.

- Thực hiện tốt các nguyên tắc xây dựng Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình nghiêm túc; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Chống bệnh thành tích, lợi dụng chức quyền và để người khác lợi dụng.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn… Thực hiện dân chủ thực sự, công khai minh bạch.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng cửa quyền, sách nhiễu, vòi vĩnh… của cán bộ, công chức đối với các tổ chức và công dân.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gương mẫu, thạo việc, có phẩm chất đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân; thực hiện đường lối của Đảng là gần dân, trọng dân, học dân, có trách nhiệm với dân.

- Thực hiện chính sách tiền lương bảo đảm đời sống và khuyến khích cán bộ, công chức hết lòng phấn đấu, tận tụy với công việc, thực sự là công bộc của nhân dân.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên theo phân cấp quản lý cán bộ gắn với khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh. Tập trung đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Hồ Tính Kiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN