Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh

09/10/2007 - 13:49

Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới hiện nay

Những quan điểm cơ bản có ý nghĩa phương pháp luận


Muốn vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta cần phải tổ chức học tập nghiên cứu nghiêm túc, có hệ thống, tìm hiểu đúng đắn, nắm vững những nội dung cốt lõi và phương pháp luận cơ bản của Người. Vì vậy phải trở về với lý luận nhận thức của chủ nghĩa Mác-LêNin.


Trước hết là quan điểm lý luận gắn với thực tiễn. Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác-Lênin không những chỉ giải quyết vấn đề nhận thức mà là tìm con đường giải phóng cho dân, cho nước. Vì vậy, Hồ Chí Minh thường nhắc nhở chúng ta “Chúng ta phải nâng cao tư tưởng về chủ nghĩa Mác-Lênin để dùng lập trường quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác-Lênin mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn đặc điểm của nước ta. Có như thế, chúng ta mới có thể dần dần hiểu được qui luật phát triển của cách mạng Việt Nam, định ra được những đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa thích hợp với tình hình nước ta”1. Cơ sở của tinh thần sáng tạo là tiếp thu và vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam là quan điểm gắn liền lý luận với thực tiễn; thực tiễn Việt Nam và thực tiễn thời đại.


Hồ Chí Minh thường dạy chúng ta: Đối với bất cứ vấn đề gì đều phải đặt câu hỏi “Vì sao?”, đều phải suy nghĩ kỹ càng xem nó có phù hợp với thực tế hay không, có thật là đúng không, tuyệt đối không nên nhắm mắt tuân theo sách vở một cách xuôi chiều. Hồ Chí Minh coi chủ nghĩa Mác-Lênin là “cẩm đang thần kỳ”, nhưng Người

Ths. Trần Huy Thường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN