Kết quả tìm kiếm cho "Chương trình hành động số 05"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Xây dựng và phát triển đô thị giai đoạn 2016 - 2020

Xây dựng và phát triển đô thị giai đoạn 2016 - 2020 

Cập Nhật 11-03-2019

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 05 ngày 27-11-2015 của Huyện ủy Ba Tri về xây dựng và phát triển đô thị giai đoạn 2016 - 2020, đến nay đã đạt được một số kết quả ban đầu. Các địa phương đều xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể; công tác quy hoạch được chú trọng; việc đầu tư phát triển đô thị được thực hiện tốt.

Tag: Chương trình hành động số 05, Huyện ủy Ba Tri, phát triển đô thị, quy hoạch

Thi hành kỷ luật 50 đảng viên 

Cập Nhật 22-03-2017

Trong quý I-2017, các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017; triển khai thực hiện Chương trình hành động số 21- CTr/TU, ngày 27-2-2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Châu Thành chú trọng kiện toàn cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Châu Thành chú trọng kiện toàn cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

Cập Nhật 10-08-2011

* Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02 và Chỉ thị 05 của Tỉnh ủy Ngày 4-8-2011, Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2015.