Kết quả tìm kiếm cho "Lây Nhiễm Trong Cộng Đồng"

Kết quả 41 - 50 trong khoảng 46

Chung tay bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa

Chung tay bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa 

Cập Nhật 23-11-2015

Trước yêu cầu tình hình, nhiệm vụ của đất nước trong thời kỳ mới, nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa (DSVH) Việt Nam; động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị DSVH dân tộc, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 36 (ngày 24-2-2005) về việc hàng năm lấy ngày 23-11 làm ngày DSVH Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm Ngày DSVH Việt Nam lần thứ X năm 2015, phóng viên Báo Đồng Khởi có cuộc trao đổi với ông Lư Văn Hội - Phó Chủ tịch Thường trực Hội DSVH Bến Tre xoay quanh chủ đề này.

Đảm bảo tốt công tác huấn luyện dân quân tự vệ

Đảm bảo tốt công tác huấn luyện dân quân tự vệ 

Cập Nhật 03-04-2015

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của lực lượng dân quân, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Bến Tre đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với ban, ngành, đoàn thể địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai xây dựng, củng cố lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) rộng khắp, tổ chức lực lượng hợp lý, nâng cao chất lượng huấn luyện, lấy xây dựng chất lượng chính trị là chính, phát huy vai trò công tác dân vận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Học và làm theo gương Bác, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát

Học và làm theo gương Bác, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát 

Cập Nhật 02-12-2010

Ngày 1/12, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đảng bộ xác định, thực hiện CVĐ lấy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị làm mục tiêu và cơ sở đánh giá kết quả nên đã tạo sự chuyển biến từ nhận thức tới hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

Chủ trương & chính sách mới 

Cập Nhật 16-09-2010

Ngày 10-9, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 112 về việc công bố và lấy ý kiến toàn dân về dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình đại hội XI của Đảng. Theo hướng dẫn, ý kiến đóng góp cần tập trung vào các vấn đề lớn sau: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng nước ta thành nước công nghiệp hiện đại; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước giai đoạn 2010-2015, phương hướng phát triển nông – lâm – ngư nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa gắn với nông thôn và nông dân… Thời gian đóng góp ý kiến là một tháng rưỡi, từ 15-9 đến 31-10-2010.

Chung lo cùng toàn Đảng

Chung lo cùng toàn Đảng 

Cập Nhật 06-07-2009

Hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành Trung ương (khoá X) vừa kết thúc tốt đẹp. Trong bài phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nêu rõ: “Phải coi việc tiến hành đại hội các cấp là một cơ hội, một động lực để thúc đẩy các nhiệm vụ trước mắt và lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ này để góp phần bảo đảm thành công của đại hội các cấp cũng như Đại hội toàn quốc của Đảng“.

Hơn 74 ngàn đại biểu tham dự 

Cập Nhật 19-05-2009

Thực hiện Điều 26 – Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT/CP – Ủy ban Trung ương MTTQVN của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQVN hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh nêu trên, đầu tháng 10-2008, căn cứ kế hoạch và các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban thường trực UBMTTQVN các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã đồng loạt tiến hành việc hướng dẫn, chỉ đạo ban công tác mặt trận ấp, khu phố tổ chức hội nghị nhân dân để góp ý bản kiểm điểm của những người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ là: chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã năm 2008.