Kết quả tìm kiếm cho "Tư tưởng Hồ Chí Minh"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 361

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc 

Cập Nhật 30-10-2020

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc (ĐĐKDT) là đại đoàn kết toàn dân. ĐĐKDT là vấn đề cơ bản có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng; ĐĐKDT là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng.

Tag: Tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc

Ba Tri tổ chức hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Ba Tri tổ chức hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

Cập Nhật 08-12-2019

Huyện Đoàn Ba Tri vừa tổ chức vòng chung kết Hội thi trực tuyến tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019 trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh trong toàn huyện.

Tag: Mác - Lênin, tư tưởng, Hồ Chí Minh, cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh

Thực hiện tư tưởng về xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện tư tưởng về xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Cập Nhật 24-05-2019

Nửa thế kỷ qua, tư tưởng về xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và đang soi sáng sự nghiệp cách mạng và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa của nước ta.

Tag: Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, cán bộ, đảng viên, đạo đức cách mạng

Kết nối khởi nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh 

Cập Nhật 18-12-2018

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp (KN) tỉnh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) vừa tổ chức kết nối các bạn có ý tưởng, dự án KN tỉnh với các mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu tại TP. Hồ Chí Minh.

Tag: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp, TP. Hồ Chí Minh, kết nối, ý tưởng, dự án, khởi nghiệp

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược 

Cập Nhật 25-09-2013

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những luận điểm khoa học rộng lớn, sâu sắc và phong phú trên nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, tư tưởng của Người là một kho tàng những giá trị nhân văn cao cả, một trong những giá trị đó là chiến lược “trồng người”. Chiến lược ấy là tư tưởng nhất quán, xuyên suốt cả cuộc đời Người, nó có ý nghĩa rất lớn đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đức và tài của người cán bộ, đảng viên 

Cập Nhật 17-04-2012

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, đào tạo họ trở thành những cán bộ có nhân cách phát triển toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Những phẩm chất nhân cách đó của người cán bộ, đảng viên được Người khái quát ngắn gọn trong hai chữ “đức” và “tài”.

Tag: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh - đề tài của nhiều công trình nghiên cứu khoa học 

Cập Nhật 19-05-2010

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của đất nước trước lúc đi xa đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta một hệ tư tưởng hết sức quý báu. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991), Đảng ta khẳng định: “Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản vô giá của dân tộc

Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản vô giá của dân tộc 

Cập Nhật 18-05-2010

Sáng 18/5, tại Hà Nội, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2010). Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản vô giá của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Tư tưởng Hồ Chí Minh sải bước cùng thời đại

Tư tưởng Hồ Chí Minh sải bước cùng thời đại 

Cập Nhật 14-12-2007

“Tư tưởng Hồ Chí Minh” không khép kín, tự đủ, không nhất thành bất biến mà luôn luôn phát triển với dân tộc và thế giới.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 

Cập Nhật 20-10-2007

Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về giáo dục luôn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" ở nước ta, tư tưởng đó của Người càng có ý nghĩa thiết thực.