Tổ chức thi hành Luật Tiếp cận thông tin

08/04/2018 - 21:19

BDK.VN - UBND tỉnh vừa có Công văn số 1476 nhằm đôn đốc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố khẩn trương ban hành và công bố công khai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, bảo đảm đầy đủ các nội dung của quy chế theo quy định tại Điểm h, Khoản 1 Điều 34 của luật về trách nhiệm của cơ quan cung cấp thông tin trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

Các cơ quan, đơn vị bố trí bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị mình. Căn cứ vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết cho việc cung cấp thông tin cho công dân. Tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm bí mật của các thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra. Đồng thời duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm cung cấp cho công dân, bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu.

Chủ động lập, cập nhật, công khai danh mục thông tin phải được công khai (danh mục này phải được công khai trước khi luật có hiệu lực 30 ngày) và danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện, tổ chức xây dựng chuyên mục về tiếp cận thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình theo quy định của Nghị định số 13/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4693, Công văn số 1427 về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thi hành ngay khi luật có hiệu lực.

Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018. Đây là đạo luật quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN