Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương

10/02/2015 - 07:21

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc - ảnh: HH

Trong không khí sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi 2015, chiều 9-2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Cùng dự cuộc làm việc có đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; đại diện lãnh đạo một số ban, cơ quan Trung ương.


Tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, từ đầu nhiệm kỳ XI đến nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tích cực, chủ động thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, cũng như lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nói riêng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiến nghị, chủ trì, phối hợp với các ban Đảng Trung ương và các tổ chức đảng liên quan tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành hệ thống văn bản tương đối đồng bộ, đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tạo căn cứ, cơ sở, điều kiện cho thực hiện có chất lượng, hiệu quả lĩnh vực công tác kiểm tra, giám sát, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó, có những văn bản rất quan trọng như: Lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI; Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Bộ Chính trị đã ban hành Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Quy định xử lý kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng vi phạm thể hiện được sự nghiêm minh, đúng mức, thống nhất. Ban hành Quy chế giám sát trong Đảng, Quy định giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Hướng dẫn về thực hiện chất vấn trong các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương, các kỳ sinh hoạt cấp ủy; Quy định về trách nhiệm của các ban Đảng Trung ương tham gia các đoàn giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sửa đổi, bổ sung Quy định về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, tạo cơ sở, điều kiện thuận lợi chô việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng.

Ban Bí thư đã sửa đổi, bổ sung một số quy chế và ban hành mới một số quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với các tổ chức đảng, cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả phối hợp thực hiện lĩnh vực công tác giữa hai cơ quan; đồng thời, thực hiện tốt việc tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật nói riêng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã chủ động xây dựng, ban hành một số hướng dẫn thực hiện các quy định, quy chế của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Trong đó, có các hướng dẫn về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng để các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện được thống nhất.

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra hằng năm có chất lượng, hiệu quả; đã chủ trì phối hợp với các ban Đảng Trung ương, tổ chức đảng có liên quan đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, cho ý kiến chỉ đạo giải quyết hoặc xem xét, xử lý một số vụ việc vi phạm trong Đảng một cách thận trọng, khách quan, nghiêm minh, trong đó có những vụ việc gây bức xúc trong dư luận, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm.

Bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt được, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng nhận thấy còn một số hạn chế như: công tác nghiên cứu lý luận về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng còn hạn chế, một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn chưa được giải đáp kịp thời. Hệ thống văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành cũng như các văn bản do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành còn một số nội dung chưa thật rõ và phù hợp, còn hiểu khác nhau hoặc còn thiếu, chưa bao quát hết mọi mặt, chưa đáp ứng với tình hình thực tế và diễn biễn mới của tình hình hoạt động cũng như vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Việc triển khai các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định chưa đồng đều, chưa đáp ứng được mong muốn của đảng viên và nhân dân trong việc góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực và suy thoái về tư tưởng và đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên…

Tại buổi làm việc, các đồng chí Phó Chủ nhiệm, thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đại diện các vụ, đơn vị cũng đã phát biểu làm rõ hơn những kết quả đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay cũng như nêu lên những khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát trong những năm gần đây.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của toàn ngành nói chung và Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói riêng đã đạt được trong những năm vừa qua. Tổng Bí thư khẳng định, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm việc theo nguyên tắc tập thể, thảo luận dân chủ, quyết định theo đa số, phát huy được trí tuệ tập thể và trách nhiệm của người đứng đầu, đảm bảo khách quan, dân chủ, thận trọng, chính xác, nghiêm minh; kịp thời thông báo kết quả các kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần cảnh tỉnh, ngăn ngừa sai phạm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ động phối hợp với các tổ chức và cơ quan liên quan trong việc nắm chắc tình hình, trao đổi thông tin, tài liệu về dấu hiệu vi phạm, đơn thư khiếu nại, tố cáo với các tổ chức đảng, đảng viên để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan; đồng thời, tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc nhận xét, đánh giá, quyết định bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, thăng và phong hàm cấp tướng trong lực lượng vũ trang, phong hàm đại sứ, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, đảng viên với tinh thần khách quan, thẳng thắn, tỏ rõ chính kiến, cơ bản bảo đảm kịp thời, chính xác.

Nhất trí với những đánh giá về hạn chế, yếu kém trong công tác kiểm tra, giám sát đã được nêu trong báo cáo, Tổng Bí thư yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên để tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và phục vụ thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra khác; có biện pháp củng cố, kiện toàn tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ hợp lý để bảo đảm đủ năng lực, trình độ, khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2015, Tổng Bí thư đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cơ quan Ủy ban kiểm tra các cấp cần tập trung cao sự quyết tâm và lực lượng để tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Đồng thời, chủ động thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng phục vụ thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tổng Bí thư yêu cầu, cần tăng cường hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới; chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban kiểm tra cấp dưới về nghiệp vụ và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, nhất là các vụ việc, trường hợp liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa mới và nhân sự đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Bảo đảm không để những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, cá nhân chủ nghĩa, cơ hội thực dụng, thoái hóa, biến chất, không đủ tiêu chuẩn được bầu vào cấp ủy khóa tới và được bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần tập trung chỉ đạo các vụ, đơn vị, cán bộ, kiểm tra viên tăng cường công tác giám sát, chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, phát hiện sớm vấn đề, trước hết là những lĩnh vực, nơi dễ xảy ra vi phạm, nội bộ mất đoàn kết, có nhiều dư luận, có nhiều vụ việc, vấn đề gây bức xúc trong dư luận để kịp thời nhắc nhở, uốn nắn, chấn chỉnh, khắc phục; chủ động phát hiện cụ thể, đầy đủ, chuẩn xác dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận, xử lý theo thẩm quyền; trường hợp thấy cần thiết thì báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, chỉ đạo giải quyết, xử lý kịp thời trước khi tiến hành đại hội đảng bộ.

Cần tập trung chỉ đạo tiếp nhận, xử lý, giải quyết dứt điểm, có kết quả đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên theo thẩm quyền, bảo đảm đúng thời gian quy định, nhất là những tố cáo liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa tới, nhân sự đại hội đảng bộ cấp trên và đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Kịp thời chuyển những đơn thư không thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết cho tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đảng có liên quan giải quyết dứt điểm những đơn thư tố cáo thuộc trách nhiệm của các tổ chức đảng đó.

 

 Quang cảnh buổi làm việc - ảnh: HH


Tổng Bí thư yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương, các tổ chức đảng có liên quan nhận xét, thẩm định, tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá, cho ý kiến nhân sự chủ chốt các cấp ủy trực thuộc Trung ương và lựa chọn, chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ Đại hội XII bảo đảm đủ tiêu chuẩn, cơ cấu và đúng quy định. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức và các tổ chức đảng liên quan tham mưu, giúp cấp ủy chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy khóa mới.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2015 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI về xây dựng Đảng), Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Đổi mới phương pháp, tác phong làm việc, nêu cao trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và kết quả thực hiện các vụ việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nhân dịp năm mới Ất Mùi, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc ngành Kiểm tra, giám sát có “khí thế mới, quyết tâm mới, niềm tin mới” và gửi tới toàn thể cán bộ, viên chức Ủy ban Kiểm tra Trung ương lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, giành được nhiều thành tích mới trong công tác./.

Theo ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN