Tổng kết chương trình, kế hoạch phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với các cơ quan, đơn vị

29/10/2021 - 14:57

Ngày 29-10-2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để tổng kết Chương trình phối hợp số 150-CTr/BCSĐUBND-BDVTU, ngày 21-4-2017 giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2017 - 2020; Kế hoạch số 91-KH/BDVTU-CAT, ngày 22-12-2014 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh về việc tiếp tục phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh giai đoạn 2015 - 2020; Chương trình số 810-CTr/BDVTU-BCH, ngày 3-4-2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giai đoạn 2018 - 2020; Chương trình số 1763/CTrPH-BCH-BDV, ngày 27-12-2016 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giai đoạn 2017 - 2021; ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

Chủ trì hội nghị.

Chủ trì hội nghị. 

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia, Phó giám đốc Công an tỉnh Phạm Thanh Tùng, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lê Công Hạnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Võ Văn Ngon chủ trì hội nghị.

Sau báo cáo đánh giá công tác phối hợp giữa các đơn vị, đại diện lãnh đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có ý kiến thảo luận. Các ý kiến phát biểu tập trung phân tích, đánh giá sát, đúng thực trạng và kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận giữa các ngành với Ban Dân vận Tỉnh ủy trong thời gian qua; chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay trong quá trình tổ chức thực hiện và mạnh dạn, tích cực đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp mang tính khả thi cao nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp công tác dân vận.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp công tác dân vận. 

Phát biểu kết thúc hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến đã biểu dương Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và lực lượng vũ trang tỉnh nhà đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm; không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác dân vận, giai đoạn 2015 - 2020. Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang về vai trò, ý nghĩa công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền. Các cấp chính quyền phải tiếp tục xem công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cơ quan nhà nước. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là công tác  chính quyền. Tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến công tác dân vận, phối hợp giữa các ngành nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và sự đồng thuận xã hội, tạo động lực để thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, đối ngoại, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của nhân dân.

Quan tâm đúng mức đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, LLVT có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các loại hình, theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tổ chức cho nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội.

Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư; phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể là trong năm 2020 tập trung cho dự án cầu Rạch Miễu 2, dự án đường ven biển, Khu công nghiệp Phú Thuận, các dự án điện gió đã và đang triển khai trên địa bàn.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, nhất là tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với triển khai, thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giữ gìn và phát huy mạnh mẽ truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân; tiếp tục phát động rộng, mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với phương châm “Hai chân - Ba mũi” nhằm tạo sự lan tỏa, tiếp tục cổ vũ, động viên và huy động sự tham gia tích cực, rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, các cơ quan, đơn vị nên chọn những điển hình để học tập điển hình, bắt kịp điển hình và vượt qua điển hình để có nhiều mô hình trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền. Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về kỹ năng công tác dân vận, nhất là cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất đội ngũ cán bộ phụ trách công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia trao Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Dân vận của Đảng.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia trao Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Dân vận của Đảng.

Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp dân vận của Đảng.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN