Tổng kết đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo

25/10/2016 - 21:08

Từ ngày 21 đến 25-10-2016, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, Cổ Chiên, UBND huyện Ba Tri, Thạnh Phú lần lượt tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016”.

Trong 3 năm thực hiện đề án, công tác phối hợp giữa các Đồn Biên phòng với ban, ngành, đoàn thể địa phương trong thực hiện tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016 luôn được UBND các huyện biển quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, bảo đảm sự đồng bộ trong phối hợp. Đề án đã mang lại những kết quả rõ nét, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân các xã biên giới biển. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được kéo giảm đáng kể, ngày càng ổn định, quần chúng nhân dân tự giác, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển. Cụ thể, từ khi triển khai đề án, số vụ phạm pháp hình sự giảm 27 vụ, trật tự xã hội giảm 52 vụ. Có 16 tập thể, 23 hộ gia đình và 39 cá nhân đăng ký tham gia tự quản về an ninh trật tự khu vực biên giới biển theo Chỉ thị số 01 ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Nhìn chung, Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016” là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng và Nhà nước ta trong thực hiện chính sách đưa pháp luật về biên giới, đã giúp cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chất lượng đời sống văn hóa được nâng lên. Từ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng khu vực biên giới biển ngày càng văn minh, hiện đại.

Xuân Lộc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN