Tổng kết hoạt động khoa học công nghệ năm 2011, triển khai kế hoạch năm 2012

14/02/2012 - 17:18

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2011, triển khai kế hoạch KH&CN năm 2012 và Kế hoạch liên tịch giữa Sở KH&CN với Hội Nông dân, Tỉnh Đoàn và Liên minh Hợp tác xã. Ông Trương Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: K.T

 

Trong năm 2011, Sở KH&CN đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành các văn bản về quản lý Nhà nước, các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực. Sử dụng kinh phí ngân sách thực hiện đạt 100% chỉ tiêu giao (16,3 tỷ đồng); trong đó kinh phí sự nghiệp khoa học là 14,3 tỷ đồng, kinh phí đầu tư phát triển là 2 tỷ đồng. Cũng trong năm qua, Sở đã huy động được nhiều nguồn lực tham gia vào hoạt động nghiên cứu, triển khai và ứng dụng có hiệu quả các thành tựu KH&CN. Cụ thể, đã thu hút 1 dự án hợp tác quốc tế, 6 dự án cấp bộ và 1 dự án của trường, viện với số tiền là 2,945 tỷ đồng. Hoạt động nghiên cứu KH&CN mang lại kết quả khả quan, có tác động mạnh mẽ đến đời sống sản xuất, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Công tác nghiệm thu, kiểm tra đề tài, dự án thực hiện vượt 9% so với chỉ tiêu kế hoạch. Hoạt động triển khai ứng dụng KH&CN được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; thông tin KH&CN từng bước được nâng cao về chất lượng, số lượng và đa dạng hóa hình thức cung cấp thông tin. Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Cụ thể, triển khai dự án đào tạo chuyên gia tư vấn hệ thống quản lý chất lượng thực hiện đạt 190%, công tác kiểm định thực hiện đạt 100%, tăng 7% so với cùng kỳ. Hoạt động dịch vụ có bước phát triển khá, trong năm thực hiện đạt 120% kế hoạch. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện tốt. Tiềm lực KH&CN cũng được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, kỹ thuật. Mối quan hệ hợp tác quốc tế cũng được tăng cường trong các lĩnh vực nghiên cứu phát triển nông nghiệp, thủy sản, năng lượng, quản lý và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua, hoạt động KH&CN cấp cơ sở chưa được chú trọng nhiều. Việc chuyển giao kết quả nghiên cứu KH&CN mới vào sản xuất, đời sống cũng chưa nhiều. Các thủ tục hành chính về hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao, ứng dụng công nghệ còn khá phức tạp... Để hoạt động KH&CN năm 2012 đạt hiệu quả hơn, Sở sẽ tăng cường đào tạo nguồn nhân lực KH&CN; tăng cường hoạt động KH&CN tuyến cơ sở, quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, kỹ thuật,…

Hội nghị đã thu hút nhiều ý kiến đóng góp xoay quanh các vấn đề như: cán bộ chuyên trách về KH&CN ở địa phương chưa tập hợp được, hoạt động chuyển giao KH&CN còn hạn chế, khó khăn về kinh phí… Ông Trương Văn Nghĩa đánh giá cao những kết quả mà đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị phấn đấu trong thời gian qua; đồng thời chỉ đạo: “Trong thời gian tới, Sở tiếp tục tập trung thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tham mưu tốt cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chương trình, kế hoạch phát triển KH&CN năm 2012. Tiếp tục đổi mới công cụ, cơ chế chính sách, phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN tuyến cơ sở. Thực hiện tốt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong nghiên cứu, ứng dụng KH&CN. Quản lý có hiệu quả nguồn quỹ phát triển KH&CN”.

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN