TP. Bến Tre cụ thể hóa nghị quyết đại hội các cấp

21/09/2020 - 06:52

BDK - Theo đánh giá của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy TP. Bến Tre, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi trước sự thành công của Đại hội Đảng cấp thành phố và cấp cơ sở. Kỳ vọng nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các địa phương, đơn vị lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, tìm các giải pháp hiệu quả để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

TP. Bến Tre đề ra nhiệm vụ đạt chuẩn đô thị loại I giai đoạn 2020 - 2025.

TP. Bến Tre đề ra nhiệm vụ đạt chuẩn đô thị loại I giai đoạn 2020 - 2025.    

Triển khai quán triệt

BTV Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/ThU, ngày 7-8-2020 lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Bến Tre lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong toàn hệ thống chính trị của thành phố, thời gian dự kiến hoàn thành trong tháng 9-2020.

Theo kế hoạch, thành phố tổ chức 11 lớp dành cho cán bộ chủ chốt, cán bộ hưu trí sống trên địa bàn, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố và cán bộ, đảng viên ngành giáo dục. Đối tượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân ở các xã, phường (14 đơn vị), BTV Thành ủy giao cho đồng chí Bí thư Đảng ủy trực tiếp triển khai, theo dõi việc cụ thể hóa và báo cáo kết quả về Thường trực Thành ủy.

Ngoài ra, để nắm rõ tình hình dư luận xã hội sau Đại hội Đảng các cấp, BTV Thành ủy giao Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu cấp ủy xây dựng phiếu khảo sát dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên về Đại hội Đảng bộ TP. Bến Tre lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, số lượng 250 phiếu. Việc tổ chức lấy ý kiến đã thực hiện xong, hiện Ban Tuyên giáo Thành ủy tổng hợp kết quả báo cáo BTV Thành ủy theo dõi.

Cụ thể hóa nghị quyết

Hiện Thành ủy đã hoàn thành dự thảo và tổ chức lấy ý kiến thành viên BTV Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đóng góp các văn bản của cấp ủy sau đại hội như: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, BTV, Thường trực Thành ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy định chế độ làm việc của Ban Chấp hành, BTV, Thường trực Thành ủy và tổ chức đảng cơ sở trực thuộc Thành ủy; Chương trình làm việc toàn khóa. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp, văn phòng và các ban đảng Thành ủy đang giúp BTV Thành ủy tổng hợp, chỉnh sửa các nội dung góp ý, chậm nhất đến ngày 20-9-2020 sẽ trình ký ban hành theo quy định.

Riêng 51 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy, căn cứ vào Quy định số 127-QĐ/TW ngày 1-3-2020 của Ban Bí thư “Về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn”; Quy định số 98-QĐ/TW ngày 22-3-2004 của Ban Bí thư “Về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan”, các địa phương, đơn vị xây dựng và đã ban hành xong quy chế làm việc của cấp ủy, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết cấp trên và cấp mình, lồng ghép vào chương trình công tác quý, tháng, tuần để triển khai thực hiện.

Thành ủy đã ban hành 4 chương trình hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Bến Tre lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên các lĩnh vực: thương mại - dịch vụ; xây dựng đô thị loại I; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị; nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn TP. Bến Tre.

Đồng thời, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố về việc nghiên cứu xây dựng thành phố “5 thông minh”, BTV Thành ủy đã thống nhất giao UBND thành phố chủ trì phối hợp với các sở, ngành tỉnh tham mưu cấp ủy xây dựng Nghị quyết chuyên đề thực hiện nội dung “5 thông minh”. Dự kiến trong tháng 12-2020, Thành ủy sẽ ký ban hành để triển khai thực hiện.

Tổng kết qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 01 của Thành ủy về phấn đấu thực hiện chủ trương “Năm không”, đến nay, các nội dung của Nghị quyết đã lan tỏa và đi vào cuộc sống. Kết quả, thành phố đã cơ bản xóa nhà ở tạm bợ, không có đối tượng ăn xin, lang thang là người địa phương; các nội dung về quản lý rác thải, ma túy, trộm cắp đạt kết quả tốt.

Bài, ảnh: T.Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN