Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

01/03/2019 - 08:10

BDK - Ngày 5-1-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 31-QĐi/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên ban thường vụ, thường trực và ủy viên cấp ủy các cấp. Để kịp thời phổ biến nội dung quy định trên, phóng viên Báo Đồng Khởi có cuộc phỏng vấn Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Thanh Vũ xung quanh nội dung này.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Thanh Vũ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Thanh Vũ.

* Phóng viên: Xin đồng chí cho biết kết quả việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thời gian qua?

- Đồng chí Trần Thanh Vũ: Qua sơ kết việc thực hiện Quy định số 101-QĐi/TW của Ban Bí thư, Quy định số 12-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp cho thấy, các cấp ủy, tổ chức đảng đã triển khai và cụ thể hóa việc thực hiện quy định thông qua học tập, quán triệt và hướng dẫn thực hiện các nội dung nêu gương, tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc nêu gương ở nhiều nơi trở thành tự giác, thường xuyên, gắn kết với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng như: Thực hiện công khai bản đăng ký thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và bí thư các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, góp ý. Thực hiện phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình”, góp phần đưa chủ trương của tỉnh đến cơ sở, đồng thời nhận phản hồi từ cơ sở để điều chỉnh, bổ sung kịp thời và thực hiện hiệu quả cao hơn.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện ở một số cấp ủy, tổ chức đảng cũng như việc nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ở một số nơi chưa được coi trọng, thiếu sức lan tỏa. Do vậy, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cần phải được tăng cường và thật sự trở thành việc làm tự giác, thường xuyên.

* Đồng chí cho biết một số nội dung cụ thể trong Quy định số 31 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy?

- Tại Hội nghị Trung ương 8, khóa XII vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao việc ban hành Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa quy định trên bằng Quy định số 31-QĐi/TU ngày 5-1-2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên ban thường vụ, thường trực và ủy viên cấp ủy các cấp. Quy định có 3 chương và 10 điều. Từ Điều 1 đến Điều 7, quy định mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh, trước hết là cấp ủy viên các cấp phải nêu gương: Về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình, phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Điều 8, 9 quy định các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải gương mẫu thực hiện nhằm thể hiện trách nhiệm cao của mình đối với Đảng, đối với Tổ quốc, đối với nhân dân, đối với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phải nghiêm khắc với mình và kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong Đảng, trong xã hội. Điều 10 về tổ chức thực hiện nêu rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh triển khai thực hiện quy định nghiêm túc. Về nguyên lý xây dựng quy định là “Có xây, có chống và xây trước, chống sau”. Điểm cốt lõi của quy định là “cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu” và nhấn mạnh trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

* Cần phải làm gì để triển khai thực hiện quy định này sâu rộng, hiệu quả?

- Tùy vào điều kiện cụ thể của các tổ chức đảng mà có nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo. Tuy nhiên, cần tập trung làm tốt một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, cần tổ chức học tập, quán triệt quy định nghiêm túc để nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên về trách nhiệm nêu gương, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực” để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Hai là, đẩy mạnh việc tuyên truyền những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện Quy định. Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc giám sát, theo dõi, góp ý cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Ba là, các cấp ủy đảng cần phải hết sức coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trách nhiệm nêu gương gắn với giáo dục sự liêm chính. Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ có chức, có quyền, luôn đứng trước những cám dỗ đời thường, đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo phải luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng để vượt qua thách thức. Vì vậy, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cấp ủy viên các cấp và cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, trong sáng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gần gũi, gắn bó với nhân dân.

Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ từ khi mới manh nha để ngăn chặn kịp thời. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên tinh thần đúng người, đúng lỗi, có lý, có tình và mang tính thuyết phục cao. Phát hiện kịp thời những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến để tuyên truyền, tạo sự lan tỏa trong Đảng, trong xã hội và để thực hiện tốt phương châm “xây trước, chống sau”.

Năm là, gắn việc thực hiện quy định với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm theo quy định. Hàng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiến hành đánh giá, sơ kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác.

* Xin cảm ơn đồng chí!

Quy định nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, đảng viên; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Cụ thể là sẽ góp phần kéo giảm 5% tỷ lệ đảng viên bị xử lý kỷ luật theo Nghị quyết năm 2019 của Tỉnh ủy.

Hữu Hiệp (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

  • KQXS SXMB chính xác